ATMOSFERĂ PROVENSALĂ ÎNTR-O GRĂ­DI­NĂ CU PLAN­TE AROMATICE

Klaus Schlos­ser a reușit să-și ame­na­je­ze gră­di­na vi­su­ri­lor sa­le, ca­re ara­tă spec­ta­cu­los. În tim­pul ve­rii înflo­resc aici 40 de soi­uri de le­vă­nți­că

Gradina Mea de Vis - - Sumar -

Ori­ci­ne pășește în ace­as­tă gră­di­nă se va si­mți ca în su­dul Fra­nței. Par­fu­mul fin de le­vă­nți­că um­ple ae­rul și se con­to­pește cu par­fu­mul dul­ce al tran­da­fi­ri­lor și cu cel pi­cant al plan­te­lor aromatice. Ia­tă un pa­ra­dis ca­re a luat naște­re în ur­ma unei do­ri­nțe aprin­se: „ Am ști­ut de mult timp, de când am pre­luat gră­di­na de le­gu­me a pă­ri­nți­lor mei, că ce­ea ce mă in­te­re­se­a­ză cel mai mult es­te lu­mea fas­ci­nan­tă a plan­te­lor medicinale, aromatice, de le­ac“, po­ves­tește Klaus Schlos­ser.

În anul 2006 s-a întâmplat ce și-a do­rit: a re­nu­nțat la afa­ce­rea cu le­gu­me și a cum­pă­rat un te­ren răs­fățat de soa­re. Trep­tat, el a con­stru­it ca­sa și a ame­na­jat gră­di­na. Nu a pla­ni­fi­cat de la înce­put fap­tul că le­vă­nți­ca va ocu­pa un spațiu atât de ma­re și va ju­ca un rol atât de im­por­tant în

no­ua gră­di­nă aro­ma­tă. Ho­tă­râtoa­re au fost nu doar pa­si­u­nea pen­tru par­fu­mul le­vă­nți­cii, ci și le­gă­tu­ra pe ca­re a avut-o cu o pe­pi­ni­e­ră din Lon­dra, un­de se cul­ti­vă pes­te 300 de soi­uri ale aces­tei plan­te. Va­ri­e­tăți­le ca­re cresc în pro­pria lui gră­di­nă sunt adu­se din Lon­dra, iar o mi­că par­te pro­vi­ne chiar din re­gi­u­nea Pro­ven­ce, din Fra­nța. Toa­te soi­u­ri­le cresc de mai mu­lți ani aici.

Plan­te­le me­di­te­ra­ne­e­ne cresc foar­te bi­ne aici. De ase­me­nea, și alte le­gu­me și ver­dețuri pros­pe­ră în gră­di­nă, fă­ră a avea ne­voie de so­luții spe­cia­le, da­to­ri­tă pri­ce­pe­rii și cu­noști­nțe­lor vas­te ale pro­pri­e­ta­ru­lui gră­di­nii. „Lu­crăm fă­ră sub­sta­nțe chi­mi­ce, dar cos­tu­ri­le pot fi une­ori des­tul de mari“, ex­pli­că el. Însă acest lu­cru nu-i stri­că bu­cu­ria de a munci, căci pen­tru el ce­le mai im­por­tan­te sunt par­fu­mul și lu­crul în na­tu­ră. Îi pla­ce să po­ves­te­as­că și alto­ra des­pre pa­si­u­nea lui. „Cât de bu­ne sunt aro­me­le și na­tu­ra pen­tru oa­meni văd când oas­peții mei ple­a­că fe­ri­ciți, cu zâmbe­tul pe bu­ze, și se întorc iar și iar aici“, spu­ne Klaus Schlos­ser, cu un zâmbet fe­ri­cit.

Klaus Schlos­ser ado­ră mi­re­as­ma de le­vă­nți­că și dis­ti­le­a­ză flo­ri­le cul­ti­va­te în pro­pria gră­di­nă. El es­te și pro­pri­e­ta­rul unui mic ma­ga­zin în ca­re vin­de apă de le­vă­nți­că, si­rop și ulei de le­vă­nți­că pro­du­se aca­să

Ia­zul în ca­re se înoa­tă (jos) es­te în ace­lași timp și re­zer­vo­rul în ca­re se păs­tre­a­ză apa de ploaie. Din lo­cul de re­la­xa­re de sub sal­cia plângă­toa­re se văd fru­mos apa și pan­ta ame­na­ja­tă cu plan­te și pietre

2 Mo­de­lul for­mat de le­vă­nți­că a luat naște­re in­tu­i­tiv, 2 în tim­pul plan­tă­rii. Zi­du­ri­le apa­rțin unei mă­năs­tiri me­di­e­va­le ca­re se afla pe acest loc.

3 Ale­ea pa­va­tă cu scoa­rță mă­ci­na­tă stră­ba­te stra­tu­ri­le în ca­re cresc va­le­ria­nă, con­du­rași și nal­be.

4 În se­ră, Klaus Schlos­ser cul­ti­vă le­gu­me, plan­te aromatice și le­vă­nți­că, pe ca­re le vin­de în ma­ga­zi­nul aflat în apro­pi­e­re

1 Fața­da ca­sei es­te o ră­mășiță a fos­tei mori ca­re a fun­cți­o­nat aici în se­co­lul tre­cut. Ușa al­bas­tră du­ce spre o piv­niță bi­ne întreți­nu­tă 1

4

3

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.