UN SPAȚIU DE VIS: GRĂ­DI­NA DE PE DEAL

O gră­di­nă din Su­ce­a­va încântă prin bo­găția de flori și ier­buri de­co­ra­ti­ve, prin pa­cea pe ca­re o ema­nă și prin mo­dul în ca­re es­te îngri­ji­tă

Gradina Mea de Vis - - Sumar - Da­na Pa­ve­les­cu, Su­ce­a­va

De mult voiam să vă scriu, pen­tru că des­co­pe­ri­rea re­vis­tei dvs. e mo­ti­vul pen­tru ca­re am astă­zi ca­să și gră­di­nă. Când stă­te­am la bloc, ave­am câte­va aran­ja­men­te cu flori ar­ti­fi­cia­le și nu știam ni­mic des­pre gră­di­nă­rit. Pri­mul nu­măr des­co­pe­rit a fost în mai 2003 și de atunci adun idei și in­for­mații. Ca­sa a fost ga­ta abia în 2006 și atunci am înce­put, ti­mid, plan­tă­ri­le. Si­gur că am fă­cut greșe­li, încerc să le re­me­di­ez pe par­curs, dar, încet, gră­di­na de­vi­ne un spațiu de pa­ce și li­niște pen­tru fa­mi­lie și pri­e­teni.

Gră­di­na se află în Su­ce­a­va, pe dealul Tă­tă­rași, foar­te aproa­pe de blo­curi și to­tuși izo­la­tă. Ne bu­cu­răm de o in­cre­di­bi­lă li­niște. Te­re­nul are 900 mp, pa­rțial e în pan­tă, așa că am fă­cut te­ra­sări și am pro­fi­tat de di­fe­re­nțe­le de ni­vel. Acum am 125 de tran­da­firi, tu­fe și căță­ră­tori, 16 po­mi fruc­ti­feri și gră­di­na de le­gu­me și că­pșuni. Am înce­put cu tran­da­fi­rii, am ales soi­uri cu ga­ra­nția ca­li­tății. Ve­de­ta gră­di­nii e Ama­deus, din ca­re am șa­se exem­pla­re, apoi am mu­lți Ca­ra­mel­la, com­bi­nați cu fru­muși­ca, Co­re­op­sis gran­di­flo­ra, cu ru­ji pe­re­ne și anua­le. Am fă­cut bor­duri din ja­leș, m-au încântat cu­loa­rea și mo­li­ci­u­nea, pre­cum și con­tras­tul cu ga­zo­nul, dar din pă­ca­te n-am pus bor­du­ra de de­mar­cație și, în timp, s-a ames­te­cat în ga­zon, așa că a tre­bu­it să-l scot. În par­tea din fața ca­sei, nor­di­că, am fo­lo­sit tu­ia ca să dau con­tur stra­tu­lui, dar

nu con­ti­nuu, am in­ter­ca­lat doi tran­da­firi Schne­e­wit­chen și o ti­să.

Am și ie­de­ră pes­triță ce co­boa­ră pe zi­dul us­cat din bo­lo­vani de cal­car. Si­gur că am su­bes­ti­mat pu­te­rea de crește­re și a tre­bu­it să mai scot din exem­pla­re­le de tu­ia. În go­luri am pus hor­ten­sii, Endless Sum­mer și pa­ni­cu­la­ta Li­me­li­ght, doar alb și al­bas­tru. De doi ani am des­co­pe­rit și Anna­bel­le. Și în gră­di­na nor­di­că a fost ja­leș între hor­ten­sii, dar trep­tat a mu­rit. Pe per­go­le am hor­ten­sii căță­ră­toa­re și ca­pri­foi, iar din gră­di­na ve­ci­nu­lui mi-au mi­grat pe sub gard lă­cră­mi­oa­re. Două trep­te din bușteni și pi­e­triș alb fac le­gă­tu­ra cu o te­ra­să ro­tun­dă pi­e­tru­i­tă, bor­da­tă cu gard viu de car­pen, cu un de­cu­paj pen­tru cri­nii de toam­nă. Am cinci lo­curi de odih­nă și con­tem­plație, trei bănci, o te­ra­să cu șez­lon­guri pen­tru pla­jă și un ba­lan­soar și chi­oșcul în ca­re mă as­cund de ză­pușe­a­lă. Aco­lo am de jur împre­jur tran­da­firi căță­ră­tori Alo­ha și Moon­li­ght, ca­pri­foi și o gli­ci­nă. Chiar și Wes­ter­land a cres­cut și se com­por­tă ca ram­bler, drept ca­re chi­oșcul n-are alți pe­reți de­cât pe cei ver­zi din căță­ră­toa­re. Lângă gar­dul ves­tic am un alt spațiu, închis de nal­be, Hi­bis­cus sy­ria­cus, al­be și mov, pe gard cresc două Ama­deus și ur­me­a­ză un vișin ma­re și o tu­fă de ia­so­mie. Bu­căți­le de ga­zon sunt punc­ta­te de li­lia­cul de va­ră mov, pre­cum și de Cor­nus alba Ele­gan­tis­si­ma încon­ju­rat de stânje­nei și un arțar ja­po­nez ca­re se află lângă iaz și es­te încon­ju­rat de la­le­le.

Pe pan­ta cu bo­lo­vani, ce du­ce la ban­ca de dea­su­pra ia­zu­lui, am tu­fe de bu­jori al­bi, dar vre­au să-i mut, fi­in­dcă țin um­bră. Am mu­tat și o Po­ten­til­la și un corn pes­triț ca­re cres­cu­se­ră prea mari. La fel, pe țăr­mul ia­zu­lui din­spre te­ra­să am avut stânje­nei îna­lți, foar­te fru­moși, dar ca­re s-au înmu­lțit și n-am pu­tut fa­ce față bu­ru­i­e­ni­lor. Voi se­mă­na Eschol­tia și Oste­os­per­mum. În ge­ne­ral, am vrut spe­cii cu îngri­ji­re mi­ni­mă și efect ma­xim, fi­in­dcă n-am prea mult timp pen­tru gră­di­nă.

Pi­e­tre­le mari cu con­tur ne­re­gu­lat spri­ji­nă pan­ta și con­tri­bu­ie la far­me­cul aces­tei gră­dini

Tran­da­fi­rul căță­ră­tor fa­ce flori într-o nua­nță plă­cu­tă de por­to­ca­liu-des­chis

Ia­zul es­te mic, dar foar­te co­chet.

Pe ma­luri se află pietre de râu și plan­te de apă, dar și câte­va tu­fe de tran­da­firi

3

2

1

1 Tran­da­fi­rii al­bi înflo­resc chiar în fața fe­res­tre­lor 2 În iaz cresc nu­feri ca­re fac, în tim­pul ve­rii, flori de un alb pur, în nu­măr ma­re 3 Lo­cul de re­la­xa­re pa­vat cu da­le mari cu for­mă ne­re­gu­la­tă a fost ame­na­jat du­pă un mo­del din re­vis­ta Gră­di­na mea de vis

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.