O GRĂ­DI­NĂ – DO­UĂ IDEI

Gradina Mea de Vis - - Sumar -

Cu­lo­ri­le cal­de, mo­bi­li­e­rul mo­dern de ex­te­ri­or și con­stru­cți­i­le spe­cia­le tran­sfor­mă zo­na ne­fo­lo­si­tă într-o ca­me­ră în aer li­ber foar­te pri­mi­toa­re, ca­re de­vi­ne lo­cul pre­fe­rat al între­gii fa­mi­lii în tim­pul ve­rii. Nua­nțe­le de roșu și por­to­ca­liu sunt ar­mo­ni­za­te foar­te dis­cret și sunt pu­se în va­loa­re de flo­ri­le al­be din stra­turi. În mij­lo­cul ga­zo­nu­lui, ha­ma­cul ma­re cu su­port de lemn in­vi­tă la un mic somn de du­pă-amia­ză. Sa­cul ma­re și re­zis­tent la in­tem­pe­rii este per­fect pen­tru re­la­xa­re. Ele­men­te­le sim­ple din lemn, cum sunt gar­dul de pro­te­cție și dușul de ex­te­ri­or cu pe­re­te se­pa­ra­tor, se po­tri­vesc per­fect cu am­bia­nța con­for­ta­bi­lă. În zi­le­le fi­er­bi­nți, lo­ca­ta­rii se ră­co­resc chiar în gră­di­nă, cu apă proas­pă­tă, de ploaie sau de la ro­bi­net.

Stra­tu­ri­le înflo­ri­te înca­dre­a­ză într-un mod plă­cut zo­na nou ame­na­ja­tă. Stra­tul înă­lțat din be­ton și per­go­la din lemn de pe par­tea dre­ap­tă aduc în ame­na­ja­re o no­tă ver­ti­ca­lă și con­tri­bu­ie con­si­de­ra­bil la efec­tul de ca­me­ră în aer li­ber. Per­go­la este aco­pe­ri­tă de Cam­psis cu flori roșii ‘Indian Sum­mer’ (Cam­psis ta­glia­bua­na), iar în lu­ni­le de va­ră aici se atârnă și o per­dea ușoa­ră, al­bă. Drețe­le pur­pu­rii și Oe­not­he­ra ‘Sun­set Bo­u­le­vard’ fac flori în cu­lori in­ten­se, ca­re con­tras­te­a­ză foar­te fru­mos cu tu­fe­le de va­ră cu flori al­be, cum sunt șo­pârlița can­de­la­bru ‘Dia­na’ și men­ta in­dia­nă ‘Schne­e­wit­tchen’.

La um­bra mi­cu­lui ci­reș ja­po­nez atârnă­tor ‘ Ki­ku-shi­da­re-Za­ku­ra’, cu for­mă pi­to­re­as­că, crește o iar­bă de­co­ra­ti­vă ja­po­ne­ză, ca­re fa­ce spi­ce roși­e­ti­ce și ie­se ime­diat în evi­de­nță. În ghi­ve­ce cresc exem­pla­re de Leu­cos­per­mum, ori­gi­na­re din Afri­ca de Sud, ca­re încântă prin flo­ri­le por­to­ca­lii ca­re apar pri­mă­va­ra și ca­re amin­tesc de niște per­nuțe de ace.

Pro­ble­măSu­pra­fața goa­lă de ga­zon tre­bu­ie tran­sfor­ma­tă într-un loc plă­cut și confortabil. Arbuștii de­co­ra­ti­vi exis­te­nți vor fi păs­trați. Lo­ca­ta­rii își do­resc pro­te­cție con­tra in­dis­creți­lor, pen­tru a pu­tea pe­tre­ce mo­men­te­le li­be­re fă­ră a fi stin­ghe­riți

Pan­se­luțe­le um­plu go­lu­ri­le din stra­tu­ri­le înă­lța­te în pe­ri­oa­da în ca­re se ofi­lesc pri­me­le flori de pri­mă­va­ră și până înflo­resc tu­fe­le vă­ra­ti­ce

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.