CON­FORT ȘI PLĂ­CE­RE

Gradina Mea de Vis - - Sumar -

În gră­di­nă do­rim să ad­mi­răm pri­ve­liști fru­moa­se, dar și să ne re­la­xăm și să ne încăr­căm ba­te­ri­i­le. Ia­tă câte­va idei de ame­na­ja­re a unor spații de odih­nă

Du­pă-amia­za de du­mi­ni­că este poa­te mo­men­tul cel mai calm al săp­tă­mânii, ca­re par­că ne înde­am­nă la somn. În tim­pul ve­rii, sen­zația este ac­cen­tua­tă de soa­re și de lip­sa zgo­mo­te­lor am­bi­en­ta­le. Ia­tă cli­pa per­fec­tă pen­tru a vă re­tra­ge la um­bră, pen­tru o si­es­tă bi­ne­me­ri­ta­tă. Aveți ne­voie de un pat sau de un șez­long, pe ca­re vă pu­teți întin­de la um­bră.

Ofer­ta de mo­de­le este foar­te variată. Ea se întin­de de la șez­lon­gu­ri­le ușoare și îngus­te pen­tru o per­soa­nă până la pa­turi cu bal­da­chin, un­de cu­plu­ri­le se pot re­la­xa în voie în gră­di­nă. Une­le pa­turi de acest fel fac par­te din­tr-o se­rie de mo­bi­li­er ca­re con­stă din mai multe va­rian­te de fo­to­lii și mă­suțe, cu aju­to­rul că­ro­ra pu­teți tran­sfor­ma te­ra­sa sau un co­lț al gră­di­nii într-o ca­me­ră în toa­tă pu­te­rea cu­vântu­lui.

Multe astfel de pa­turi sunt re­a­li­za­te din ma­te­ria­le re­zis­ten­te la in­tem­pe­rii, astfel încât pot fi lă­sa­te afa­ră fă­ră gri­jă. Su­por­tu­ri­le sunt, de exem­plu, din lemn ta­re și robust sau din alu­mi­niu sau fi­er. Da­că do­riți mo­de­le mai va­po­roa­se, ale­geți-le pe ce­le din împle­ti­turi din fi­bre de plas­tic re­zis­ten­te. Chiar și une­le țe­să­turi pot su­por­ta bi­ne ploaia. Dar da­că vre­mea este ploi­oa­să o pe­ri­oa­dă mai lun­gă, este bi­ne să aco­pe­riți per­ne­le și ta­pițe­ri­i­le.

Mai tre­bu­ie doar să ale­geți un loc po­tri­vit pen­tru pat, de exem­plu pe un pon­ton de lângă iaz sau la um­bra unui co­pac din gră­di­nă. Pu­teți crea chiar și o „ca­me­ră“se­pa­ra­tă, încon­ju­ra­tă de gar­duri vii sau plan­te căță­ră­toa­re și ca­re dă sen­zația de pa­ce și pro­te­cție.

Pe pon­to­nul de lângă iaz se află un șez­long confortabil, per­fect pen­tru re­la­xa­re. Idee ra­fi­na­tă de ame­na­ja­re: mes­te­a­că­nul și pi­e­tre­le mari învi­o­re­a­ză te­ra­sa

Scau­nul scund este co­mod da­to­ri­tă for­mei și mă­ri­mii. Ci­ne do­rește poa­te sta pe o per­nă

In­spi­ra­te din țări străi­ne: pa­vi­li­oa­ne­le înă­lța­te și des­chi­se, aco­pe­ri­te cu pânză, sunt tra­diți­o­na­le pe in­su­la in­do­ne­zia­nă Bali. Con­stru­cția spe­ci­fi­că a aco­pe­rișu­lui împi­e­di­că stag­na­rea ae­ru­lui cald.Le­gă­na­rea blândă îi li­niștește nu doar pe co­pii, ci și pe adu­lți. Șez­lon­gul atârnat în co­pac con­tri­bu­ie la pro­du­cția de en­dor­fi­ne, ca­re spo­resc sta­rea de bi­ne și scad con­si­de­ra­bil ni­ve­lul de stres

Ban­ca sim­plă am­pla­sa­tă lângă stâncă­rie este su­fi­ci­ent de lun­gă și de la­tă pen­tru a per­mi­te re­la­xa­rea

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.