INSPIRAȚIE DIN BALI

Ci­ne in­tră în gră­di­na fa­mi­li­ei Rein­hold se va si­mți ca într-o jun­glă, punc­ta­tă de spații de re­la­xa­re în stil ori­en­tal și sculp­turi ca­re amin­tesc de India și Sin­ga­po­re

Gradina Mea de Vis - - Sumar -

Plo­ua to­re­nțial în zi­ua de noi­em­brie în ca­re Su­san­ne și Hein­zErwin Rein­hold au pri­mit în sfârșit de la meșteri pa­vi­li­o­nul pe ca­re îl co­man­da­se­ră. Amândoi își amin­tesc foar­te bi­ne acea zi și cât de fe­ri­ciți au fost când stâlpii de su­sți­ne­re s-au po­tri­vit per­fect în fun­dația pe ca­re o pre­gă­ti­se­ră. A fost ne­voie de ze­ce oa­meni pen­tru a mon­ta pa­vi­li­o­nul în gră­di­nă. De atunci au tre­cut șa­se ani, iar cei doi soți se bu­cu­ră în con­ti­nua­re de acest loc de re­la­xa­re mi­nu­nat din spați­ul lor ver­de.

Schița vir­tua­lă pe cal­cu­la­tor a stat la ba­za ame­na­jă­rii te­re­nu­lui ca­re mă­soa­ră doar 250 mp. Hein­zErwin Rein­hold a fo­lo­sit toa­te fun­cți­i­le pro­gra­mu­lui de pei­sa­gis­ti­că vir­tua­lă

Su­san­ne Rein­hold ne sfă­tu­i­ește: „Când aveți o idee, pu­neți-o în prac­ti­că. Am ob­ser­vat că este bi­ne să fim cu­ra­joși“

pen­tru a ve­ri­fi­ca re­par­ti­za­rea și am­pla­sa­rea di­fe­ri­te­lor ele­men­te în gră­di­nă. La fi­nal a luat naște­re un plan la sca­ră, ca­re a ser­vit drept ba­ză pen­tru ame­na­ja­re.

Fas­ci­nația pen­tru in­su­la tro­pi­ca­lă Bali se oglin­dește în ace­as­tă gră­di­nă. Cei doi soți au o re­lație de pri­e­te­nie cu un co­mer­ciant asia­tic, ca­re le-a tri­mis pi­e­se ori­gi­na­le pen­tru de­co­ra­rea gră­di­nii. Cu spri­ji­nul lui au luat naște­re pa­vi­li­o­nul, pre­cum și poar­ta tem­plu­lui. În timp ce soțul ei se ocu­pă de con­stru­cții și de pla­ni­fi­ca­re, Su­san­ne Rein­hold s-a de­di­cat în între­gi­me ale­ge­rii plan­te­lor. A con­sta­tat re­pe­de că tre­bu­ie să fa­că un com­pro­mis între do­ri­nțe­le exo­ti­ce și con­diți­i­le me­te­o­ro­lo­gi­ce în ca­re trăi­esc. Bam­bu­sul însă s-a do­ve­dit adap­ta­bil. Spe­cia Phyl­los­ta­chys fa­ce ră­dă­cini ae­ri­e­ne, așa că cei doi soți au îngră­dit plan­te­le pen­tru a le ți­ne în frâu. At­mos­fe­ra exo­ti­că este cre­a­tă cu aju­to­rul plan­tei Au­cu­ba ja­po­ni­ca, dar și cu flo­ri­le cri­ni­lor și ale por­to­ca­li­lor. O du­zi­nă de spe­cii de fe­ri­gi dau sen­zația de jun­glă.

Cei doi soți nu au pla­ni­fi­cat de­o­cam­da­tă o a do­ua că­lă­to­rie în Bali, dar amândoi sunt si­guri că într-o zi se vor reîntoar­ce în lo­cul ca­re le-a mar­cat exis­te­nța și ca­re i-a de­ter­mi­nat să-și ame­na­je­ze un mic re­fu­giu ba­li­nez la ei aca­să. „Ne pla­ce nu doar să ne re­la­xăm pe pla­je­le splendide, ci și să vi­zi­tăm sa­te­le, să fa­cem cu­noști­nță cu cul­tu­ra și cu obi­cei­u­ri­le lo­cal­ni­ci­lor, să aflăm cât mai multe des­pre sti­lul lor de viață. Îmi plac con­stru­cți­i­le lor și vre­au să învăț cât mai multe des­pre ele“, spu­ne Heinz-Erwin Rein­hold.

O că­lă­to­rie în Asia l-a de­ter­mi­nat pe Heinz-Erwin Rein­hold să ame­na­je­ze o gră­di­nă ca în Bali. Soția lui, Su­san­ne, ca­re a co­pi­lă­rit la ma­lul mă­rii, a adus și ele­men­tul apă în ame­na­ja­re. Pa­vi­li­o­nul tra­diți­o­nal a fost re­a­li­zat exact du­pă un model ba­li­nez

Alta­rul con­stă din­tr-un fe­li­nar ba­li­nez, ca­re stă pe o co­loa­nă din pia­tră împo­do­bi­tă cu flori. Din când în când, mi­cul Bud­dha din in­te­ri­or pri­mește ofran­de flo­ra­le

Fe­res­tre­le înal­te îmbi­nă su­fra­ge­ria și bu­că­tă­ria cu te­ra­sa ge­ne­roa­să. Am­be­le lo­curi de re­la­xa­re sunt fo­lo­si­te mai ales se­a­ra, când cei doi soți se bu­cu­ră de ul­ti­me­le ra­ze ale soa­re­lui. În ca­pă­tul din spa­te se află pe­re­te­le din lemn cu re­li­ef cen­tral din pia­tră. Ca­drul este for­mat din scânduri. Re­li­e­ful din pia­tră vul­ca­ni­că a fost des­co­pe­rit de cei doi soți la o expoziție

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.