BLUMEN TRIFOI, GA­ZON DE­CO­RA­TIV CU ÎNTREȚI­NE­RE REDUSĂ

Gradina Mea de Vis - - Extra: Wellness -

Pen­tru a crea un ga­zon fru­mos alt­fel de­cât cel for­mat din soi­u­ri­le cu­nos­cu­te de ier­buri, o va­rian­tă bu­nă este re­pre­zen­ta­tă de trifoi. Tri­foi­ul este o plan­tă mi­că, ca­re apa­rți­ne fa­mi­li­ei le­gu­mi­noa­se­lor. BLUMEN ofe­ră o va­ri­e­ta­te de trifoi, Na­nis­si­mo, ca­re di­fe­ră de toa­te ce­le­lal­te da­to­ri­tă ca­pa­ci­tății foar­te mari de aco­pe­ri­re a so­lu­lui și fap­tu­lui că are o înă­lți­me foar­te mi­că. Po­ziția sa per­mi­te evi­ta­rea for­fe­că­rii și, prin ur­ma­re, ge­ne­re­a­ză o pe­lu­ză de întreți­ne­re redusă. Este o spe­cie pe­re­nă și foar­te rezistentă: nu ne­ce­si­tă iri­ga­re frec­ven­tă și își păs­tre­a­ză întot­de­au­na as­pec­tul moa­le și plă­cut. În ge­ne­ral, ga­zo­nul nu este foar­te re­zis­tent la căl­cat, dar este foar­te dens, de­oa­re­ce plan­ta este per­fect adap­ta­tă la di­fe­ri­te ti­puri de te­ren și cli­mă.

Pe lângă efec­tua­rea unei acți­uni de izo­la­re a so­lu­lui, ră­dă­ci­ni­le sa­le rein­te­gre­a­ză azo­tul în sol și, din acest mo­tiv, ga­zo­nul de trifoi nu are ne­voie de fer­ti­li­za­re. Blumen Trifoi este am­ba­lat într-o cu­tie de 500 g, semințele se pot împrăștia di­rect din cu­tie, su­fi­ci­en­tă pen­tru o aco­pe­ri­re de 125 mp.

Preț: 50 lei/cu­tie 500 g www.blu­me­non­li­ne.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.