Gră­di­na Bo­ta­ni­că din Bo­chum*

Gradina Mea de Vis - - Reportaj -

Înfi­i­nța­tă pe lângă Fa­cul­ta­tea de Bi­o­lo­gie din Bo­chum în 1966, își înce­pe ac­ti­vi­ta­tea ca uni­ta­te de cer­ce­ta­re în anul 1968. Este des­chi­să pu­bli­cu­lui larg din 1971.

Are o su­pra­față to­ta­lă de 130.000 mp, din ca­re ce­le pa­tru se­re ocu­pă cir­ca 3.500 mp. Pri­ma, con­stru­i­tă în 1976, este de­di­ca­tă plan­te­lor din zo­na tro­pi­ca­lă, are 17 m înă­lți­me și ilus­tre­a­ză ve­ge­tația aces­tei zo­ne ge­o­gra­fi­ce pe 713 mp. Cea de-a do­ua, ri­di­ca­tă în 1988, cu pri­le­jul împli­ni­rii a 20 de ani de exis­te­nță, ilus­tre­a­ză ve­ge­tația din zo­ne­le deșer­ti­ce. Cea de-a treia, des­chi­să în anul 2000, se ocu­pă de sa­va­ne. Mai exis­tă pe­pi­ni­e­re­le, ca­re, de­si­gur, nu se vi­zi­te­a­ză.

Res­tul su­pra­feței este de­di­cat des­cri­e­rii di­fe­riți­lor bi­o­to­pi; de la cel de coas­tă, tre­când prin pa­jiști, ste­pe, mlaștini, pă­duri și până la zo­na al­pi­nă.

Exis­tă sec­toa­re de­di­ca­te plan­te­lor aro­ma­ti­ce și me­di­ci­na­le, pre­cum și o gră­di­nă de le­gu­me.

Gră­di­na și pa­vi­li­o­nul chi­ne­zesc, spon­so­ri­za­te de Uni­ver­si­ta­tea Ton­gji, din Shan­ghai, poar­tă nu­me­le îndră­gi­tu­lui po­et Tao Qian (365-427 e.n.), ocu­pă 1.000 mp și au fost inau­gu­ra­te în anul 2001 *in­fo pre­lua­te de pe wi­ki­pe­dia

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.