Îngri­ji­rea ga­zo­nu­lui în tim­pul ve­rii

Gradina Mea de Vis - - Decorativ -

Din cau­za tem­pe­ra­tu­ri­lor mari, iar­ba nu mai crește la fel de mult ca pri­mă­va­ra. To­tuși, tre­bu­ie să me­nți­neți un ritm de tuns săp­tă­mânal. Când co­vo­rul ver­de de­vi­ne prea înalt, scur­tați-l la loc. Înă­lți­mea fi­re­lor tre­bu­ie să fie de 5 cm, nu de 4 cm, pen­tru ca ga­zo­nul să fie pro­te­jat de des­hi­dra­ta­re du­pă tuns.

Iri­gați di­mi­neața sau se­a­ra

În pe­ri­oa­de­le lun­gi de se­ce­tă, ga­zo­nul tre­bu­ie iri­gat oca­zi­o­nal, dar te­mei­nic. Can­ti­ta­tea op­ti­mă este de 10-15 li­tri pe me­tru pă­trat. Pu­teți in­sta­la, lângă as­per­sor, un dispozitiv ca­re mă­soa­ră can­ti­ta­tea de apă. Un ga­zon us­cat se re­fa­ce ui­mi­tor de re­pe­de, dar da­că din loc în loc apar spații goa­le, aco­lo vor crește ra­pid bu­ru­i­eni. Aces­tea pot fi înde­păr­ta­te doar cu aju­to­rul unei sa­pe. Se­mă­na­rea ga­zo­nu­lui în lo­cu­ri­le goa­le tre­bu­ie efec­tua­tă abia du­pă o lu­nă, du­pă ce tre­ce arșița de va­ră. Din sep­tem­brie pu­teți îmbu­nă­tăți ga­zo­nul, se­mă­nând în lo­cu­ri­le goa­le.

La as­per­soa­re­le cir­cu­la­re se poa­te sta­bi­li ra­za de iri­ga­re Bu­ru­i­e­ni­le, cum este tri­foi­ul, tre­bu­ie înde­păr­ta­te

Tăi­e­rea frec­ven­tă a ga­zo­nu­lui fa­ce ca aces­ta să fie des

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.