Expo­ziția Royal Wed­ding De­sign

Gradina Mea de Vis - - Decorativ -

Cel mai ma­re eveni­ment flo­ral al anu­lui din ca­pi­ta­lă, atât prin nu­mă­rul de flori uti­li­za­te, cât și prin va­loa­rea co­mer­cia­lă a aces­to­ra, Expo­ziția

Royal Wed­ding De­sign s-a des­fășu­rat în da­ta de 12 au­gust, între ore­le 17.00 și 20.00, în sa­la Le Di­plo­ma­te a ho­te­lu­lui Hil­ton. Eveni­men­tul a re­pre­zen­tat pri­le­jul unic de a ad­mi­ra re­pli­ca în mă­ri­me na­tu­ra­lă a bu­che­tu­lui de mi­re­a­să pur­tat de Me­ghan Mar­kle, du­ce­să de Sus­sex, la nun­ta din acest an cu pri­nțul Har­ry al Ma­rii Bri­ta­nii. In­tra­rea a fost li­be­ră pen­tru vi­zi­ta­tori.

Eveni­men­tul Roya­lWed­ding De­sign este su­sți­nut de că­tre Flori cu Fit­ze Aca­de­my, prin­ci­pa­lul or­ga­ni­za­tor de cur­suri pen­tru flo­riști în Ro­mânia. Aran­ja­men­te­le flo­ra­le ex­pu­se au fost re­a­li­za­te de că­tre unii din­tre cei mai buni flo­riști din ța­ră, în ca­drul cur­su­lui Mas­ter­class su­sți­nut de Ali­na Ne­a­cșa, mas­ter trai­ner Flori cu Fit­ze

Aca­de­my pe 11 și 12 au­gust. Cur­sul de tip Mas­ter­class este or­ga­ni­zat o sin­gu­ră da­tă pe an în Bu­cu­rești, fi­ind o oca­zie aștep­ta­tă cu ma­re ne­răb­da­re de că­tre iu­bi­to­rii de flori. Ediția de anul aces­ta a pro­pus aran­ja­men­te flo­ra­le in­spi­ra­te din nun­ta re­ga­lă din lu­na mai 2018, din­tre Me­ghan Mar­kle și pri­nțul Har­ry, dar și din alte nu­nți or­ga­ni­za­te la ca­se­le re­ga­le din Eu­ro­pa, cum ar fi că­să­to­ria pri­nțu­lui moște­ni­tor Wil­liam cu Ka­te Mid­dle­ton sau că­să­to­ria din­tre Fe­li­pe de Bo­ur­bon al Spa­ni­ei și su­per­ba Le­ti­zia Ortiz Ro­ca­so­la­no. Iu­bi­to­rii de flori și cei aflați în cău­ta­rea unor aran­ja­men­te flo­ra­le pen­tru eveni­men­te­le lor au pu­tut să adre­se­ze între­bări echi­pei Flori cu Fit­ze și chiar să pla­se­ze co­men­zi.

Flori cu Fit­ze este un ate­li­er de flo­ris­ti­că, ce cre­e­a­ză aran­ja­men­te flo­ra­le pen­tru eveni­men­te pri­va­te, atât în Bu­cu­rești, cât și în ța­ră. De-a lun­gul tim­pu­lui, Flori cu Fit­ze s-a spe­cia­li­zat în fur­ni­za­rea de aran­ja­men­te flo­ra­le pen­tru nu­nți și alte eveni­men­te de mari di­men­si­uni, pen­tru cli­e­nții cu gus­turi ex­trem de pre­te­nți­oa­se.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.