SOR­BES­TRE­AUA

Tu­fa grați­oa­să cu­ce­rește din ce în ce mai multe stra­turi da­to­ri­tă va­ri­e­tății mari de soi­uri. Mai mu­lți ex­pe­rți au ară­tat ca­re sunt ce­le mai bune soi­uri

Gradina Mea de Vis - - Sumar -

Sor­bes­tre­aua (San­gu­i­sor­ba) a fă­cut ca­ri­e­ră: în ul­ti­mii ani s-a tran­sfor­mat din floa­re de câmp sim­plă într-o ve­de­tă a stra­tu­ri­lor din gră­dini. Acest fapt se ve­de nu doar în gră­dini, ci și în pe­pi­ni­e­re: pa­le­ta de soi­uri cu flori pur­pu­rii, al­be și roz a de­venit cu tim­pul din ce în ce mai cu­prin­ză­toa­re. Pen­tru a afla ce soi­uri me­ri­tă să înmu­lțiți și să plan­tați, ex­pe­rții au stu­diat timp de trei ani 40 de soi­uri și va­ri­e­tăți di­fe­ri­te. Ex­pe­rții au ju­de­cat mai ales efec­tul de­co­ra­tiv al plan­te­lor, dar și as­pec­te pre­cum sta­bi­li­ta­tea, fo­rța de crește­re și re­zis­te­nța la bo­li și dău­nă­tori. Re­zul­ta­tul este îmbu­cu­ră­tor: ce­le mai multe soi­uri de sor­bes­tre­le me­ri­tă să pri­me­as­că un loc în gră­di­nă. Di­fe­re­nțe exis­tă în ce­ea ce pri­vește cu­loa­rea, pe­ri­oa­da de înflo­ri­re și înă­lți­mea. Dar toa­te va­ri­e­tăți­le au în co­mun apa­riția va­po­roa­să și tran­spa­ren­tă și ae­rul de le­je­ri­ta­te pe ca­re-l aduc în fi­e­ca­re

strat. Tul­pi­ni­le înal­te cu inflo­res­ce­nțe pu­foa­se con­fe­ră gră­di­ni­lor un aer ro­man­tic și ju­căuș.

Efec­tul aces­tor tu­fe grați­oa­se este am­pli­fi­cat atunci când sunt acom­pa­nia­te de ier­buri de­co­ra­ti­ve, cum sunt tres­tia de Chi­na sau Ca­la­ma­gros­tis. Da­că do­riți să com­bi­nați sor­bes­tre­aua cu alte tu­fe cu flori, atunci ex­pe­rții re­co­man­dă să ale­geți plan­te ca­re înflo­resc târziu, de înă­lți­me me­die și ma­re. Spe­cia­liștii ca­re au eva­luat aces­te flori atră­gă­toa­re re­co­man­dă și com­bi­nați­i­le cu astil­be, cu Fi­li­pen­du­la ru­bra ‘Ve­nus­ta’ cu flori de cu­loa­re roz, cu șo­pârliță (Ve­ro­ni­cas­trum) și tros­cot (Bis­tor­ta am­ple­xi­cau­lis). Mai mult, un alt sfat util este ca soi­u­ri­le tim­pu­rii, adi­că ce­le ca­re înflo­resc de­ja din iu­nie, să fie tăia­te com­plet, de la ba­ză, du­pă ofi­li­rea florilor. Du­pă ace­as­tă mă­su­ră de îngri­ji­re, plan­te­le vor înmu­guri din nou, mai pu­ter­ni­ce, și, în plus, evi­tați înmu­lți­rea prin se­mi­nțe, ca­re poa­te de­ve­ni ne­plă­cu­tă și chiar de­ran­jan­tă, căci aces­te spe­cii de câmp pot apă­rea în ori­ce loc din gră­di­nă. Va­ri­e­tăți­le ca­re înflo­resc va­ra târziu și toam­na tre­bu­ie însă lă­sa­te în pa­ce du­pă vește­ji­rea florilor, de­oa­re­ce dau naște­re unor ta­blo­uri fru­moa­se în gră­di­nă în tim­pul ier­nii, când sunt aco­pe­ri­te de ză­pa­dă sau chi­ci­u­ră.

În spa­te­le ru­ji­lor pur­pu­rii, sor­bes­tre­aua ma­re (San­gu­i­sor­ba of­fi­ci­na­lis) își ro­tește flo­ri­le ca și cum ar pri­vi de jur împre­jur. Înă­lți­mea soi­u­lui săl­ba­tic pur­pu­riu va­ria­ză între 1,70 și 1,20 m.‘Pink Tan­na’ (dre­ap­ta) ara­tă bi­ne ală­turi de lu­mână­re­le­le al­be (Ver­bas­cum chai­xii ‘Album’). Acest soi este eva­luat ca foar­te bun de că­tre ex­pe­rți

‘Li­lac Squ­ir­rel’ a fost eva­luat ca „foar­te bun“. No­ta soi­u­lui înalt de 120 până la 160 cm a scă­zut din cau­za sta­bi­li­tății

3

11 ‘Pink Brus­hes’ – „pe­rii roz“– este un nu­me po­tri­vit pen­tru acest soi ca­re, în ci­u­da înă­lți­mii de 120 până la 150 cm, este foar­te sta­bil. Un de­za­van­taj al soi­u­lui eva­luat cu „foar­te bi­ne” sunt frun­ze­le, ca­re, cu tim­pul, de­vin ines­te­ti­ce. Da­că în fața sor­bes­tre­lei plan­tați tu­fe mai mici, pu­teți aco­peri acest de­fect. 2 Soi­ul ‘Sca­pi­no’ – ca­re a fost eva­luat tot cu „foar­te bi­ne” – im­pre­si­o­nea­ză cu flo­ri­le închi­se la cu­loa­re, ca­re stau ori­zon­tal. 3 ‘Pink Elep­hant’ a fost eva­luat cu „bi­ne”. Soi­ul de 2 m înă­lți­me are ne­voie de spri­jin

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.