SFA­TURI DE LA BUNICI

Ex­pe­ri­e­nța ne fa­ce mai înțe­le­pți, iar acest lu­cru este va­la­bil și în gră­di­nă! Une­le din­tre cu­noști­nțe­le bu­ni­ci­lor noștri încep să fie ui­ta­te, dar noi do­rim să le păs­trăm, de­oa­re­ce aces­te sfa­turi sunt foar­te preți­oa­se

Gradina Mea de Vis - - Sumar -

Pu­te­rea de vin­de­ca­re a na­tu­rii este un dar și poa­te fi fo­lo­sit în tinc­turi. Plan­te­le me­di­ci­na­le cum este ar­ni­ca (fo­to­gra­fie) se mă­ru­nțesc, se usu­că, se pi­se­a­ză în mo­jar și se pun în al­cool de 40% (ra­port de 1:5). Se la­să 2-3 săp­tă­mâni într-un loc cald și lu­mi­nos și se scu­tu­ră sti­cla des. Apoi se stre­coa­ră și li­chi­dul se păs­tre­a­ză în sti­cluțe închi­se la cu­loa­re Zațul de ca­fea nu se arun­ca pe vre­muri: de­oa­re­ce co­nți­ne azot și are un pH acid, poa­te fi fo­lo­sit ca îngrășă­mânt pen­tru plan­te ca­re vor un sol acid, cum sunt ro­do­den­dro­nii sau hor­ten­si­i­le. Di­zol­vat în apă, el este fo­lo­sit ca îngrășă­mânt flu­id pen­tru ie­de­ră. Can­ti­tăți­le mari de zaț afânea­ză so­lul greu și îmbu­nă­tățesc so­lul ni­si­pos. În plus, mi­ro­sul de zaț ți­ne la dis­ta­nță fur­ni­ci­le.

Caz­maua și sa­pa nu pot lip­si din gră­di­nă. Da­că la un mo­ment dat mâne­re­le încep să se cla­ti­ne la îmbi­na­rea cu an­co­re­le de me­tal, bu­ni­cul le pu­ne în apă, până când lem­nul se um­flă, iar ele vor sta din nou fer­me!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.