LEACURI DIN DEȘERT

Plan­te­le ca­re cresc în zo­ne­le us­ca­te ale glo­bu­lui se pro­te­je­a­ză de me­di­ul ne­pri­mi­tor cu aju­to­rul unor sub­sta­nțe apar­te. Aces­tea sunt be­ne­fi­ce și pen­tru oa­meni

Gradina Mea de Vis - - Sumar -

Ci­ne spu­ne „plan­te me­di­ci­na­le“se gândește de obi­cei la spe­ci­i­le eu­ro­pe­ne cla­si­ce. Dar foar­te multe plan­te vin­de­că­toa­re cresc în ce­le mai ne­pri­mi­toa­re re­gi­uni ale lu­mii: în deșert.

Nu este de­loc o întâmpla­re. Pen­tru a se pro­te­ja de soa­re­le as­pru și de ani­ma­le, aces­te spe­cii co­nțin nu­me­roa­se sub­sta­nțe se­cun­da­re. Une­le din­tre ele, cum sunt al­ca­loi­zii, gli­co­zi­de­le și ter­pe­nul din ulei­u­ri­le ete­ri­ce, au efec­te cu­ra­ti­ve do­ve­di­te.

Plan­te­le din deșert co­nțin și vi­ta­mi­ne, sub­sta­nțe mi­ne­ra­le și sub­sta­nțe ba­last. Pu­tem pro­fi­ta de ele când con­su­măm fruc­te­le cac­tuși­lor. Dar da­că sub­sta­nțe­le vin­de­că­toa­re se află în ră­dă­cini și în bul­bi, atunci din aces­tea se pre­pa­ră so­luții spe­cia­le și se pot gă­si sub for­mă de ta­ble­te, cap­su­le sau si­rop.

Efec­tul vin­de­că­tor al aces­tor mi­ra­cu­loa­se plan­te este cu­nos­cut din tim­puri stră­ve­chi. Răși­na unui co­pac din deșert, mi­rul, este amin­ti­tă încă din Bi­blie. O ru­dă a mușca­te­lor a de­venit cu­nos­cu­tă eu­ro­pe­ni­lor grație in­di­ci­i­lor po­poa­re­lor întâlni­te în Afri­ca.

Tot din Afri­ca pro­vi­ne și cac­tu­sul Hoo­dia, pe ca­re boși­ma­nii îl mes­te­cau în timp ce că­lă­to­re­au pen­tru a-și po­to­li foa­mea. Astă­zi, acest efect este fo­lo­sit în pre­pa­ra­te pen­tru slă­bit. Însă una din­tre sub­sta­nțe­le plan­te­lor s-a do­ve­dit a dău­na fi­ca­tu­lui și, în plus, pe piață apar și pre­pa­ra­te ile­ga­le din Hoo­dia, de ca­re tre­bu­ie să vă ți­neți de­par­te.

Pu­teți fo­lo­si fă­ră pro­ble­me Aloe ve­ra, ca­re este cul­ti­va­tă și ca plan­tă de in­te­ri­or. La ar­suri so­la­re sau de altă na­tu­ră se taie o bu­ca­tă de frunză, se înde­păr­te­a­ză coa­ja și su­cul plan­tei, cu as­pect de gel, și se apli­că pe lo­cul afec­tat. Se pa­re că se­va sti­mu­le­a­ză și vin­de­ca­rea eru­pți­i­lor cu­ta­na­te.

Com­pre­se­le cu ulei de chi­men ne­gru fac bi­ne pi­e­lii în ca­zul neu­ro­der­ma­ti­tei, da­to­ri­tă aci­zi­lor grași ne­sa­tu­rați. Ce­ai­ul din se­mi­nțe cal­me­a­ză sto­ma­cul.

1 Înru­di­tă cu pe­pe­ne­le, spe­cia Ci­trul­lus co­lo­cyn­this este cu­nos­cu­tă din Anti­chi­ta­te. Fruc­te­le ama­re, mari cât niște me­re, sunt la­xa­ti­ve și sti­mu­le­a­ză di­ges­tia. În ho­me­o­pa­tie, fruc­te­le se fo­lo­sesc con­tra cram­pe­lor in­tes­ti­na­le. 2 Frun­ze­le de Aloe ve­ra co­nțin o se­vă groa­să, ca­re se poa­te apli­ca di­rect pe pi­e­le în caz de ar­suri so­la­re. Se­va ame­li­o­re­a­ză du­re­ri­le și in­fla­mați­i­le și hi­dra­te­a­ză

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.