ROZE SPLENDIDE ÎN FĂLTICENI

Ace­as­tă gră­di­nă este îngri­ji­tă cu mult drag de pro­pri­e­tari. Aici cresc o mu­lți­me de tran­da­firi splen­di­zi și par­fu­mați

Gradina Mea de Vis - - Sumar -

Iu­bim na­tu­ra, ve­ge­tația și pen­tru noi este un sa­cri­le­giu să o dis­tru­gi. Soțul meu se ocu­pă cu co­si­tul cu mo­to­coa­sa, strânsul ier­bii pe ca­re o in­ci­ne­re­a­ză pen­tru că nu tre­bu­ie ni­mă­nui în zo­nă și gră­di­na de le­gu­me. Eu mă ocup de flori și udat.

Ci­reșe­le le împă­rțim cu pă­să­ri­le ce­ru­lui – și ele tre­bu­ie să se hră­neas­că – din lip­să de cu­le­gă­tori umani. Ce­le­lal­te fruc­te sunt mai ușor de cu­les. Pri­mă­va­ra ape­lăm la un spe­cia­list în cu­răța­tul-tăia­tul mă­ru­lui. Lu­na tre­cu­tă am că­lă­to­rit în Fra­nța, zo­na Nor­man­di­ei, și mi-a plă­cut iniția­ti­va lor: poți mer­ge să-ți cu­le­gi sin­gur, cântă­rești, plă­tești și pleci aca­să cu fruc­te proas­pe­te, cu­le­se de ti­ne. Dar tre­bu­ie să-ți pla­că să faci acest lu­cru. Da­că iu­bești na­tu­ra, ni­mic nu pa­re greu. Are atât de multe de ofe­rit.

Gră­di­na se află în orașul Fălticeni, jud. Su­ce­a­va, într-o zo­nă li­niști­tă. Are 4.000 mp, este încon­ju­ra­tă de un gard viu din arțar ca­na­dian, po­pu­la­tă cu po­mi fruc­ti­feri – ci­reș, vișin, prun, măr, păr, gu­tui, nuc, cîte­va tu­fe de zmeu­ră, coa­căz, mur –, eco­lo­gi­că pen­tru că nu stro­pim co­pa­cii. Câte unul-do­uă exem­pla­re de mă­lin, alun cas­tan, mes­te­a­căn, tei, ste­jar, pig­men­ta­te cu ce­va soc, ră­chi­tă, sal­câm…

Pri­mă­va­ra, iar­ba este însoți­tă de ci­u­boți­ca-cu­cu­lui, nu-mă-ui­ta, năs­tu­rași. Mai avem și câte­va co­ni­fe­re – brad, pin, chi­pa­ros, tu­ia, ie­nu­păr.

Par­tea flo­ra­lă este di­ver­si­fi­ca­tă. Pre­do­mi­nă tran­da­fi­rul, hor­ten­sia, la­van­da, ca­pri­foi­ul. Mai avem și o mi­că gră­di­nă de le­gu­me. Este o gră­di­nă cu ve­chi­me de ca­re ne ocu­păm de 20 de ani. Ne con­frun­tăm cu cârtițe, li­ma­cși și… mul­tă mun­că. Pen­tru noi este o re­la­xa­re, deși ne-am bu­cu­ra da­că am gă­si ajutor pen­tru întreți­ne­rea ei, ce­ea ce nu s-a întâmplat până în pre­zent. Fam. Asaf­tei Flo­rin și Mar­si­lia

Da­că iu­bești na­tu­ra, ni­mic nu pa­re greu. Are atât de multe de ofe­rit

Soi­u­ri­le de tran­da­firi de toa­te cu­lo­ri­le înflo­resc pe tot par­cur­sul ve­rii, încântând pri­vi­ri­le cu nua­nțe­le in­ten­se de roz și roșu și cu ce­le de­li­ca­te de alb și crem

Bra­dul ar­gin­tiu este o achi­ziție mai re­cen­tă, dar mi­cul co­ni­fer s-a in­te­grat de­ja per­fect în pei­saj

Lângă ușa de la in­tra­re se află un clo­poțel stră­ju­it de ani­ma­lul pro­tec­tor al ca­sei, o pi­si­că

Le­vă­nți­ca cu flori li­la-al­băs­trui ti­vește ale­ea de lângă ca­să, însoțind oas­peții cu mi­re­as­ma spe­ci­fi­că

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.