LOCURI CONFORTABILE

Într-un pa­vi­li­on, toamna pa­re mai plă­cu­tă, chiar și în zi­le­le ră­co­roa­se. Fi­e­ca­re mo­del es­te unic și poa­te de­ve­ni lo­cul de re­la­xa­re pre­fe­rat

Gradina Mea de Vis - - Sumar -

Un pa­vi­li­on ame­na­jat con­for­ta­bil re­pre­zin­tă do­ri­nța mul­tor gră­di­nari ama­tori. Ro­tund, po­li­go­nal, alb sau al­bas­tru: mo­de­le­le di­fe­ră mult în pri­vi­nța for­mei și as­pec­tu­lui și sunt mai di­ver­si­fi­ca­te ca ni­ci­o­da­tă. Însă toa­te au un lu­cru în co­mun: ofe­ră un loc de re­la­xa­re pro­te­jat și vă împo­do­besc grădina.

Indi­fe­rent de gus­tu­ri­le per­so­na­le, pa­le­ta de sti­luri și ma­te­ria­le aco­pe­ră toa­te do­ri­nțe­le, dar mo­de­lul ales tre­bu­ie să se po­tri­ve­as­că cu am­bia­nța. Ce­le mai îndră­gi­te sunt mo­de­le­le cu fe­res­tre. Ele pot fi fo­lo­si­te tot anul. Practic es­te să mon­tați și o in­sta­lație elec­tri­că, uti­lă pen­tru lu­mi­nă și căl­du­ră. Pen­tru un loc de re­tra­ge­re con­for­ta­bil sunt de ajuns 5 mp, dar există mo­de­le ca­re au o su­pra­față de până la 20 mp. Mă­ri­mea și do­tă­ri­le de­pind de do­ri­nțe și de bu­get. Da­că vă fac cu ochi­ul mo­de­le­le cu su­pra­față po­li­go­na­lă, pu­teți ale­ge un pa­vi­li­on cu opt la­turi, pen­tru că es­te foar­te spați­os și ofe­ră mai mul­te po­si­bi­li­tăți de ame­na­ja­re.

Lo­cul din gră­di­nă es­te ho­tă­râtor în ce­ea ce pri­vește efec­tul obți­nut: un pa­vi­li­on am­pla­sat pe ga­zon, la ca­pă­tul unei alei sau ușor înă­lțat atra­ge toa­te pri­vi­ri­le. Da­că vă plac aran­ja­men­te­le mai mis­te­ri­oa­se, as­cun­deți pa­vi­li­o­nul în spa­te­le unui gard viu de la mar­gi­nea gră­di­nii, un­de să vă pu­teți re­tra­ge nes­tin­ghe­riți. Da­că vreți să con­stru­iți pa­vi­li­o­nul chiar la mar­gi­ne, aveți ne­voie de acor­dul ve­ci­ni­lor, alt­fel tre­bu­ie să păs­trați o dis­ta­nță.

Înain­te de a înce­pe con­stru­cția,

in­te­re­sați-vă la au­to­ri­tăți­le lo­ca­le da­că aveți ne­voie de au­to­ri­zații, de­oa­re­ce, în fun­cție de mă­ri­me, s-ar pu­tea să exis­te re­gu­li și le­gi spe­ci­fi­ce. Cu cât pa­vi­li­o­nul es­te mai ma­re, cu atât es­te mai pro­ba­bil că veți avea ne­voie de o au­to­ri­zație de con­stru­cție, chiar da­că nu es­te vor­ba des­pre o ca­să pro­priu-zi­să. Însă da­că vă do­riți cu ade­vă­rat un ast­fel de loc de re­la­xa­re în gră­di­nă, veți tre­ce și pes­te ne­plă­ce­ri­le ad­mi­nis­tra­ti­ve pen­tru a vă re­a­li­za vi­sul.

La fi­nal, veți ve­dea că a me­ri­tat efor­tul și vă veți bu­cu­ra mu­lți ani de acest loc con­for­ta­bil din gră­di­nă.

6

4 5 4 Ca­sa de sti­clă se încăl­zește bi­ne în zi­le­le înso­ri­te. 5 Mo­de­le cu roșu și alb au un far­mec atem­po­ral și ara­tă bi­ne atât în gră­di­ni­le asia­ti­ce, cât și în ce­le en­gle­zești. 6 Con­for­tul stă pe pri­mul plan în ca­zul aces­tui pa­vi­li­on ca­re se­a­mă­nă cu o ca­să de pă­puși. Se po­tri­vește per­fect în gră­di­ni­le de la ța­ră sau în ce­le ame­na­ja­te na­tu­ral

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.