Va­rian­ta 1: Locuri de re­la­xa­re confortabile

Gradina Mea de Vis - - Aranjamente -

Ban­ca de pia­tră re­pre­zin­tă punc­tul de ple­ca­re în acest aran­ja­ment. Pen­tru ca lo­cul de re­la­xa­re exis­tent să de­vi­nă mai ge­ne­ros, el a fost lăr­git cu aju­to­rul unei te­ra­se de pi­e­triș, cu as­pect șer­pu­it. Per­go­la îngus­tă înă­lța­tă în spa­te­le băn­cii asi­gu­ră pro­te­cția ne­ce­sa­ră în gră­di­nă. Su­por­tul de lemn va fi aco­pe­rit de o viță săl­ba­ti­că foar­te atră­gă­toa­re. Ace­as­tă plan­tă fru­moa­să poa­te fi tăia­tă în for­ma do­ri­tă. Vița nu fa­ce or­ga­ne de prin­de­re, așa că are ne­voie de un su­port de căță­rat, chiar și pe pe­re­te­le pro­tec­tor nou con­stru­it. Fe­re­as­tra in­te­gra­tă în pe­re­te­le alb și ban­ca roz de de­de­subt con­fe­ră aces­tei zo­ne un aer ve­sel și le­jer, fă­când din ea al doi­lea loc de re­la­xa­re din gră­di­nă.

Că­ra­rea ca­re stră­ba­te zo­na um­bri­tă tre­ce în mai mul­te locuri pe lângă tu­fe­le mici de fra­gi. Va­ra, aceștia sunt o de­li­ca­te­să foar­te apre­cia­tă. Pa­va­jul aleii con­stă din da­le po­li­go­na­le și pi­e­tre de râu, ca­re se asor­te­a­ză cu pa­va­jul lo­cu­lui de re­la­xa­re. În stra­turi există, de­si­gur, și flori: va­ra târziu (ve­zi de­se­nul) înflo­resc în um­bră și pe­num­bră Acan­thus și ochi­ul-bo­u­lui cu flori al­be, iar în lo­cu­ri­le mai înso­ri­te se pot ad­mi­ra flo­ri­le pur­pu­rii de Teu­cri­um. Exem­pla­re­le de Lu­na­ria lu­mi­nea­ză par­tea de gră­di­nă ti­vi­tă de fa­gul roșu, dar nu cu flori, ci cu tul­pi­ni­le lor ar­gin­tii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.