TOAMNA, ANO­TIM­PUL ÎN CA­RE TE ÎNDRĂ­GOS­TEȘTI

Gradina Mea de Vis - - Sumar -

Cinci din­tre ce­le ze­ce cur­san­te mă știau de­ja. La nu­nți­le lor, am avut bu­cu­ria și onoa­rea de a le re­a­li­za aran­ja­men­te­le flo­ra­le. Tot ele m-au ru­gat și au in­sis­tat să or­ga­ni­zez cur­suri de floristică, pen­tru că își do­re­au să învețe cât mai mul­te des­pre ace­as­ta su­per­bă me­se­rie. Și ele, dar și alte per­soa­ne, mi-au spus că tran­smit atât de mul­te emoții când vor­besc des­pre flori, încât stârnesc cu­ri­o­zi­ta­tea și ce­lui ca­re nu a avut vre­o­da­tă nici cea mai mi­că atra­cție față de flori. Es­te iar toam­nă și mă uit în ur­mă, ce­le cinci mi­re­se au toa­te pro­pri­i­le afa­ceri cu flori. La fel și doam­na de 59 de ani, a par­ti­ci­pat la curs până la ur­mă și acum are mi­ca ei afa­ce­re cu flori. Ca do­va­dă, doam­ne­lor, că ni­ci­o­da­tă nu es­te prea târziu să vă apu­cați de ce­ea ce vă pla­ce!

Toamna es­te ano­tim­pul în ca­re m-am îndră­gos­tit ire­me­dia­bil. În pro­pria mea flo­ră­rie, un loc co­chet, cu mo­bi­li­er ba­roc, cu can­de­la­bre din per­le fă­cu­te de mi­ne, un loc în ca­re oa­me­nii in­trau să se re­la­xe­ze și să ad­mi­re „spe­cia­li­tăți“de flori pe ca­re nu le mai vă­zu­se­ră ni­ci­o­da­tă. Aici mi-am cu­nos­cut ju­mă­ta­tea – sau, mai bi­ne spus, iu­bi­rea vi­eții me­le. Cris­ti ne aju­ta cu fo­to­gra­fi­i­le pen­tru ca­ta­loa­ge­le noas­tre. Zi­le, săp­tă­mâni și luni la rând, în fi­e­ca­re se­a­ră venea să sur­prin­dă în fo­to­gra­fii cre­ați­i­le noas­tre. Așa a înce­put, ti­mid, încet, dar pen­tru tot­de­au­na.

Toamna es­te ano­tim­pul pre­fe­rat al mi­re­se­lor. De ce? Pen­tru că toamna apar ce­le mai viu co­lo­ra­te flori, pen­tru că sunt foar­te re­zis­ten­te flo­ri­le și pen­tru că o te­mă de toam­nă îți dă po­si­bi­li­ta­tea uni­că de a te ju­ca cu in­fi­nit de mul­te tex­turi și com­bi­nații ine­di­te în re­a­li­za­rea aran­ja­men­te­lor. Cum ar fi aran­ja­men­te flo­ra­le cu fruc­te și flori sau aran­ja­men­te flo­ra­le în do­vleci (fo­to 2 și 5).

În acest nu­măr al re­vis­tei vă pre­zint câte­va bu­che­te cu floa­rea-ve­de­tă a toam­nei, și anu­me da­lia. Vor­bim, doam­ne­lor, de o floa­re spe­ci­fi­că toam­nei, așa că am ales aran­ja­men­te flo­ra­le re­pre­zen­ta­ti­ve cu aces­te flori sen­zua­le, com­bi­na­te într-un mod ar­mo­ni­os: cu struguri, ro­dii și smo­chi­ne și cu mul­te alte flori co­lo­ra­te, pre­cum hor­ten­sia, tran­da­firi de gră­di­nă,

Se­ne­cio ma­ri­ti­ma sil­ver­dust și Eryn­gi­um (fo­to 6, 7 și 8).

Când vi­ne vor­ba des­pre nu­nți, com­bi­nația pre­fe­ra­tă a mi­re­se­lor pen­tru aran­ja­men­te­le de toam­nă es­te una ară­mie, așa cum ve­deți în fo­to­gra­fi­i­le re­a­li­za­te în ca­drul unui su­perb eveni­ment (fo­to 3 și 4). Am fo­lo­sit, pen­tru acest aran­ja­ment, tran­da­firi cap­puc­ci­no, ga­roa­fe, Li­sian­thus apri­cot și eu­ca­lipt po­pu­lus ber­ry vop­sit au­riu.

Tot într-o toam­nă am re­a­li­zat și bu­che­te­le din tran­da­firi de gră­di­nă lu­xoși. Co­la­bo­ra­rea cu fir­ma olan­de­ză Par­fum Flo­wer Com­pa­ny, cei ca­re dis­tri­bu­ie la ni­vel mon­dial aces­te flori spec­ta­cu­loa­se, a înce­put în lu­na noi­em­brie a anu­lui 2017. Tran­da­fi­rii sunt din soi­u­ri­le Da­vid Aus­tin (fo­to 9).

„Tran­smit atât de mul­te emoții când vor­besc des­pre flori, încât stârnesc cu­ri­o­zi­ta­tea și ce­lui ca­re nu a avut vre­o­da­tă nici cea mai mi­că atra­cție față de flori“Ali­na Ne­a­cșa, cre­a­toa­rea bran­du­lui Flori cu Fit­ze și mas­ter trai­ner

6Două bu­che­te cla­si­ce de toam­nă: în stânga es­te un aran­ja­ment pen­tru o nun­tă, cu flori și fruc­te, re­a­li­zat din ro­dii, struguri, smo­chi­ne, hor­ten­sii, da­lii, tran­da­firi Grand prix, tran­da­firi Pe­a­ch Vu­vu­ze­la, Eus­to­ma, Se­ne­cio ma­ri­ti­ma și Eryn­gi­um. Bu­che­tul din dre­ap­ta es­te un bu­chet de mi­re­a­să re­a­li­zat din Eche­ve­ria li­la­ci­na, ane­mo­ne roșii, da­lii, tran­da­firi Grand prix, astil­be și Cym­bi­di­um

5

7

Da­li­i­le, tran­da­fi­rii Na­ran­ga, Se­ne­cio ma­ri­ti­ma, tran­da­fi­rii de gră­di­nă Vu­vu­ze­la roz și tran­da­fi­rii Grand prix dau naște­re unui bu­chet de toam­nă plin de energie și cu­loa­re. Bu­che­tul meu pre­fe­rat de toam­nă es­te par­fu­mat și co­nți­ne fai­moșii tran­da­firi Da­vid Aus­tin Ju­li­et, Kei­ra, Be­a­tri­ce și tran­da­fi­rii Ca­fe Lat­te

10 Aran­ja­ment de nun­tă re­a­li­zat în între­gi­me din tran­da­firi par­fu­mați

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.