Se­pa­ra­rea și tran­splan­ta­rea bu­jo­ri­lor

Gradina Mea de Vis - - Decorativ -

Bu­jo­rii pot sta mult timp în ace­lași loc fă­ră a-și pi­er­de ca­pa­ci­ta­tea de înflo­ri­re. Dar da­că vreți să tran­splan­tați sau să înmu­lțiți aces­te tu­fe, pen­tru a înfru­mu­seța și alte zo­ne din gră­di­nă, fa­ceți asta în oc­tom­brie sau la înce­pu­tul lui noi­em­brie.

Acum es­te mo­men­tul op­tim de plan­ta­re

Mai întâi cău­tați un loc înso­rit pen­tru bu­jori, apoi 1 tăiați com­plet frun­ze­le bă­trâne. Ast­fel re­du­ceți ris­cul de in­fec­ta­re cu mu­ce­gai (Bo­try­tis), ai că­rui spori pot ier­na pe frun­ze. 2 Groa­pa de plan­ta­re tre­bu­ie să fie atât de adâncă, încât 3 mu­gu­rii roși­e­tici să fie aco­pe­riți cu un strat de pă­mânt de nu­mai 3 cm. Alt­fel es­te po­si­bil ca bu­jo­rii să fa­că doar frun­ze, nu și flori. În fi­nal, 4 groa­pa se um­ple la loc și pă­mântul se ta­se­a­ză bi­ne. So­lul ni­si­pos poa­te fi îmbu­nă­tățit prin încor­po­ra­rea pă­mântu­lui lu­tos și bo­gat în sub­sta­nțe nu­tri­ti­ve. La sfârșit, bu­jo­rii proas­păt plan­tați 5 se udă te­mei­nic, pen­tru a um­ple even­tua­le­le spații goa­le din sol și pen­tru a oferi plan­te­lor con­diții op­ti­me pen­tru un start nou, într-un loc nou. Bu­jo­rii tran­splan­tați toamna vor fa­ce flori încă din pri­mă­va­ra ca­re ur­me­a­ză.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.