Le­gu­me târzii: re­zis­tă la frig sau la ger?

Gradina Mea de Vis - - Legume + Fructe -

Le­gu­me­le de iar­nă cum sunt var­za, co­no­pi­da, păs­târna­cul și ce­a­pa re­zis­tă la ger și pot ră­mâne în strat până pri­mă­va­ra. Cu do­vle­cii es­te clar: nici mă­car soi­u­ri­le ca­re se coc târziu nu su­por­tă tem­pe­ra­turi sub 0 gra­de. Ei tre­bu­ie cu­leși la timp, înain­te de pri­me­le ge­ruri noc­tur­ne, și păs­trați într-un loc ae­ri­sit, ră­co­ros și întu­ne­cat. Sfe­cla roșie, var­za chi­ne­ze­as­că, gu­li­i­le de toam­nă și sa­la­ta re­zis­tă la frig doar în anu­mi­te con­diții și su­por­tă tem­pe­ra­turi de 3-5 °C da­că stau sub fo­lie. Da­că vi­ne o pe­ri­oa­dă mai lun­gă de ger, cu­le­geți ra­pid aces­te le­gu­me. Var­za roșie își pi­er­de ca­li­ta­tea da­că vre­mea de toam­nă es­te schim­bă­toa­re. Că­pățâni­le se scot din pă­mânt cu tot cu co­tor și se atârnă cu ca­pul în jos în piv­niță sau în alt loc ră­co­ros și cu aer umed. Sfat: da­că ul­ti­me­le păs­tăi de fa­so­le au fost sur­prin­se de ge­rul noc­turn, cu­le­geți-le în di­mi­neața ur­mă­toa­re, du­pă ce s-a eva­po­rat ro­ua, și con­su­mați-le cât mai re­pe­de, de pre­fe­ri­nță că­li­te sau opă­ri­te ușor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.