Cul­ti­va­rea co­rec­tă a stru­gu­ri­lor de masă și de vin

Gradina Mea de Vis - - Savoare -

Cel mai ve­chi sis­tem de cul­ti­va­re a viței-de-vie es­te tăi­e­rea Go­be­let (de­se­nul de mai jos). Tul­pi­na are ma­xi­mum 40 cm înă­lți­me și con­stă din mai mul­te ra­mi­fi­cații, cu ci­o­turi mici cu fruc­te. Lăs­ta­rii ca­re apar din aces­te ci­o­turi și ca­re fac struguri în fi­e­ca­re an se scur­te­a­ză du­pă cu­les până la 2-3 mu­guri. În de­cur­sul ani­lor, bu­tu­cii ca­pă­tă o for­mă ca­re amin­tește de o sal­cie. Ace­as­tă me­to­dă de cul­ti­va­re nu pre­su­pu­ne exis­te­nța unui su­port de căță­rat și es­te foar­te po­tri­vi­tă pen­tru bu­tu­cii in­di­vi­dua­li ca­re cresc în re­gi­uni se­ce­toa­se.

În ca­zul tăi­e­rii Guyot (de­se­nul din dre­ap­ta), vița crește și es­te ori­en­ta­tă pe trei sârme ori­zon­ta­le afla­te la di­fe­ri­te înă­lți­mi. În tim­pul tăi­e­rii de iar­nă se taie toți lăs­ta­rii ca­re au fă­cut fruc­te (1) și un lăs­tar pu­ter­nic și anual (2) se scur­te­a­ză până la 6-10 mu­guri. Du­pă ace­ea aces­ta se îndoaie și se le­a­gă de sârma de jos. Pe acest lăs­tar se vor for­ma noi lăs­tari cu fruc­te. O altă cre­an­gă (3) se scur­te­a­ză până la 2 mu­guri. În anul ur­mă­tor, ea va fa­ce fruc­te. În ca­zul tăi­e­rii Cor­don

(și mai sim­plă), pe fi­e­ca­re bu­tuc se la­să doar un lăs­tar cu fruc­te, ca­re se ori­en­te­a­ză ori­zon­tal de-a lun­gul sârmei de jos.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.