Grădina, din­tr-o pri­vi­re

Gradina Mea de Vis - - Reportaj -

Ci­ne in­tră în grădina de 300 mp pe 1 poar­tă va fi ui­mit de va­ri­e­ta­tea aces­tui spațiu ver­de. 2 Gar­du­ri­le vii de car­pen se­pa­ră foar­te fru­mos spați­ul. Alei­le pa­va­te cu scoa­rță mă­ci­na­tă stră­bat stra­tu­ri­le și ușu­re­a­ză mun­ca de îngri­ji­re.

3 Lo­cul pen­tru mic de­jun es­te lu­mi­nat de soa­re­le de di­mi­neață. Sa­la­ta și ver­dețu­ri­le cresc în 4 stra­tul înă­lțat. 5 Zi­dul cu fe­re­as­tră de­cu­pa­tă are un aer nos­tal­gic. În spa­te­le lui se află un alt 6 loc de re­la­xa­re cu o masă ma­re, de­co­ra­tă alt­fel în fi­e­ca­re ano­timp. 7 Zi­dul cu ușă din lemn, vop­sit în ex­te­ri­or în al­bas­tru și în in­te­ri­or roșia­tic, fun­cți­o­nea­ză ca pro­te­cție con­tra in­dis­creți­lor ca­re trec pe stra­dă. 8 Le­a­gă­nul es­te lo­cul de re­la­xa­re pre­fe­rat în tim­pul pri­mă­ve­rii. De aici se poa­te ad­mi­ra 9 grădina de ghi­ve­ce pli­nă de crini de toam­nă și de­co­rați­uni atră­gă­toa­re. 10 Ban­ca de pia­tră in­vi­tă la odih­nă. În apro­pi­e­re iz­vo­răște un pârâu, ca­re se var­să în 11 iaz. Pe pon­to­nul din lemn un­de se află

12 ca­me­ra în aer li­ber și pe 13 te­ra­sa aco­pe­ri­tă, se­ri­le de va­ră și de toam­nă sunt o ade­vă­ra­tă încânta­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.