Lis­ta de plante

Gradina Mea de Vis - - Aranjamente -

Une­le plante veșnic ver­zi fac ca su­pra­fețe­le noi să nu pa­ră goa­le iar­na. Din­tre aces­tea fac par­te, pe lângă fra­gi, spânzul ca­re înflo­rește pri­mă­va­ra și Lit­hos­per­mum. Ace­as­ta din ur­mă se împo­do­bește în mai/iu­nie cu flori mici, al­bas­tre, în for­mă de ste­luțe. Fe­ri­ga es­te ver­de iar­na, dar pri­mă­va­ra, înain­te de no­ua înmu­gu­ri­re, tre­bu­ie tăia­tă chiar de la ba­ză. Ace­lași lu­cru es­te va­la­bil pen­tru lap­te­le-cu­cu­lui bal­ca­nic, ca­re fa­ce flori ver­zi-gal­be­ne din apri­lie, și pen­tru pri­boi­ul ca­re fa­ce flori roz-închis va­ra. Frun­ze­le aces­tu­ia de­vin roși­e­ti­ce toamna.

A do­ua idee es­te foar­te ele­gan­tă, cu for­me și li­nii drep­te și nua­nțe de alb, ca­re lu­mi­nea­ză foar­te bi­ne zo­na um­bri­tă. Lo­cul de re­la­xa­re exis­tent și plan­te­le săl­bă­ti­ci­te sunt înlo­cu­i­te. Su­pra­fața de ga­zon ca­re a luat naște­re du­pă înlo­cu­i­re es­te ame­na­ja­tă ast­fel încât dă sen­zația unei mici ca­me­re în aer li­ber. Pe două so­cluri se află am­fo­re, în ca­re crește mirt. În stânga se află o bor­du­ră de tu­fe, în ca­re cresc spe­cii ca­re su­por­tă um­bra: fe­ri­gi, crini de toam­nă ‘Fran­cee’, ochi­ul-bo­u­lui de pă­du­re și pe­ce­tea lui So­lo­mon. Stra­tul es­te plin de flori din lu­na mai până în sep­tem­brie.

Pa­vi­li­o­nul ro­man­tic din lemn es­te vop­sit în alb și re­pre­zin­tă ini­ma aces­tui aran­ja­ment. El atra­ge ime­diat toa­te pri­vi­ri­le. Am­pla­sat între fa­gii roșii exis­te­nți, el in­vi­tă la re­ve­rie și odih­nă tot anul. În fața lui es­te ame­na­ja­tă o alee la­tă de pi­e­triș, ca­re pu­ne în va­loa­re pa­vi­li­o­nul. În mij­lo­cul aleii se îna­lță un so­clu cu o am­fo­ră, ele­ment de­co­ra­tiv ca­re con­fe­ră un aer va­po­ros aran­ja­men­tu­lui.

Ban­ca din dre­ap­ta es­te foar­te co­mo­dă și se in­te­gre­a­ză per­fect în de­cor. Pe am­be­le la­turi es­te pre­zent tran­da­fi­rul căță­ră­tor ‘Clai­re Aus­tin’. Ro­do­den­dro­nii cu flori al­be ‘Phyl­lis Korn’, plan­tați la mar­gi­ne, se simt bi­ne la um­bră și fac flori în mai și iu­nie. În par­tea din spa­te a gră­di­nii crește un gard viu de ti­să tăiat fru­mos în for­mă, ca­re pro­te­je­a­ză de pri­vi­ri­le in­dis­cre­te ale tre­că­to­ri­lor de pe stra­dă. Des­chi­de­rea din gar­dul viu es­te flan­ca­tă de hor­ten­sii ca­re cresc în ghi­ve­ce și ser­vește drept tre­ce­re spre fâșia îngus­tă de pă­mânt din par­tea din spa­te a gră­di­nii.

Că­ra­rea du­ce spre un vas de pia­tră plin cu fra­gi. În stânga ei se îna­lță Lu­na­ria cu frun­ze ar­gin­tii și cor­nul cu flori al­be. Am­be­le plante au la ba­ză Lit­hos­per­mum veșnic ver­de. În dre­ap­ta cresc fra­gi, pe­ce­tea lui So­lo­mon, spânz gri-ver­de, Lit­hos­per­mum, ghe­a­ra-ur­su­lui și viță săl­ba­ti­că, pe pe­re­te

Acan­thus, cu­nos­cu­tă și ca ghe­a­ra-ur­su­lui, se sim­te bi­ne în locuri us­ca­te și se­mi­um­bri­te. În afa­ră de flo­ri­le ca niște lu­mânări, tu­fa im­po­zan­tă de 90 cm înă­lți­me im­pre­si­o­nea­ză prin frun­ze­le foar­te fru­moa­se

Tran­da­fi­rul căță­ră­torpar­fu­mat ‘Clai­re Aus­tin’ ara­tă bi­ne pe su­por­tul de lângă ban­că, iar mi­re­as­ma lui poa­te fi sa­vu­ra­tă în voie, de aproa­pe. Înflo­rește de mai mul­te ori într-un se­zon și fa­ce flori crem-al­be, cu mi­ros plă­cut de va­ni­lie și mir. Soi­ul ro­bust se sim­te bi­ne și în pe­num­bră

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.