Din nou la mo­dă: agrișe­le

Gradina Mea de Vis - - Legume + Fructe -

Aces­te fruc­te au­toh­to­ne cu­nosc acum o re­veni­re spec­ta­cu­loa­să în gră­dini, dar ar fi bi­ne să nu ale­geți soi­uri ca­re erau îndră­gi­te pe vre­muri. Plan­tați mai de­gra­bă soi­uri noi, aproa­pe fă­ră ghim­pi și re­zis­ten­te

la făi­na­re, cum sunt ‘Fran­zis­ka’, cu fruc­te ze­moa­se și dulci, gal­be­ne-ver­zi, sau ‘Ra­nia’, cu fruc­te roșu-închis, acrișoa­re.

Plan­ta­rea de toam­nă pre­zin­tă avan­ta­je

Ar­buștii din ghi­ve­ce se plan­te­a­ză de pre­fe­ri­nță toamna, pen­tru a prin­de ră­dă­cini până pri­mă­va­ra, când aceștia au ne­voie de fo­rță pen­tru înmu­gu­ri­re. 1 Cum­pă­rați exem­pla­re cu ră­dă­cini bi­ne ra­mi­fi­ca­te și fer­me și 3-5 lăs­tari cres­cuți uni­form. 2 Înain­te sau du­pă plan­ta­re scur­tați lăs­ta­rii cu două trei­mi. 3 Să­pați o groa­pă su­fi­ci­ent de ma­re și des­prin­deți plan­ta din ghi­veci.

4 Ampla­sați ar­buștii atât de adânc cât au stat și în ghi­veci și um­pleți groa­pa cu pă­mânt. Udați bi­ne în ju­rul ar­buști­lor proas­păt plan­tați, până când pă­mântul se udă bi­ne și se li­pește de ră­dă­ci­ni­le plan­te­lor, închi­zând ast­fel toa­te go­lu­ri­le din sol.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.