Pro­te­cție în acord cu na­tu­ra

Gradina Mea de Vis - - Medicul Plantelor -

Toți gră­di­na­rii își do­resc ca în grădina lor plan­te­le să fie să­nă­toa­se și splen­di­de. Pen­tru a nu fo­lo­si sub­sta­nțe chi­mi­ce, plan­te­le tre­bu­ie îngri­ji­te într-un anu­mit fel, pe ca­re hor­ti­cul­to­rii îl des­co­pe­ră du­pă o prac­ti­că înde­lun­ga­tă

Pă­du­chii, mus­cu­lița al­bă, dău­nă­to­rul ci­miși­ru­lui și găr­gă­rița co­le­tu­lui: ia­tă dușma­nii cu ca­re se con­frun­tă ori­ce gră­di­nar. Aces­te in­sec­te sug se­va plan­te­lor sau se hră­nesc cu frun­ze­le și ră­dă­ci­ni­le plan­te­lor de­co­ra­ti­ve

și ale le­gu­me­lor. Dău­nă­to­rii slă­besc plan­te­le și pro­voa­că chiar și moar­tea aces­to­ra. Pen­tru a împi­e­di­ca acest lu­cru, există mul­te so­luții chi­mi­ce ca­re ofe­ră un aju­tor ra­pid. Însă de­se­ori ele scot din joc nu doar dău­nă­to­rii, ci ata­că și in­sec­te­le fo­lo­si­toa­re, cum sunt al­bi­ne­le do­mes­ti­ce și săl­ba­ti­ce. În plus, po­lue­a­ză so­lul și apa. Diag­nos­ti­cul co­rect es­te ese­nțial Se poa­te și alt­fel, au spus mu­lți hor­ti­cul­tori. Pen­tru a ști însă ce tre­bu­ie fă­cut, tre­bu­ie să re­cu­noașteți bo­li­le și pro­ble­me plan­te­lor din gră­di­nă, dar și con­diți­i­le spe­ci­fi­ce în ca­re ați ame­na­jat spați­ul ver­de.

Da­că so­lul și lu­mi­na nu sunt op­ti­me, chiar și spe­ci­i­le ro­bus­te pot fi ata­ca­te de in­sec­te sau ci­u­perci. Une­ori, plan­te­le tre­bu­ie mu­ta­te. So­luții de întă­ri­re

Ce­ai­ul de fe­ri­gă alun­gă pă­du­chii. Cal­ca­rul de al­ge es­te bun con­tra lar­ve­lor dău­nă­to­ru­lui ci­miși­ru­lui. Coa­da-ca­lu­lui, o bu­ru­ia­nă ne­do­ri­tă, dă naște­re unei so­luții an­ti­fun­gi­ce ca­re tra­te­a­ză și întă­rește tran­da­fi­rii ata­cați de făi­na­re. So­luția se di­lue­a­ză înain­te de fo­lo­si­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.