Există mereu „planul B“

Ace­as­tă gră­di­nă mi­că a fost ame­na­ja­tă cu mul­tă in­spi­rație și o bu­nă cu­noaște­re a plan­te­lor și a ne­ce­si­tăți­lor aces­to­ra, iar acum ara­tă bi­ne pe tot par­cur­sul anu­lui

Gradina Mea de Vis - - Sumar -

Ace­as­tă gră­di­nă mi­că a fost ame­na­ja­tă cu mul­tă in­spi­rație și o bu­nă cu­noaște­re a plan­te­lor și a ne­ce­si­tăți­lor aces­to­ra, iar acum ara­tă bi­ne pe tot par­cur­sul anu­lui

Grădina de 430 mp a lui Ingrid Adelt es­te ca o ex­po­ziție, căci iu­bi­toa­rea de tu­fe se mândrește cu aran­ja­men­te­le sa­le, pe ca­re le pre­zin­tă cu ma­re plă­ce­re altor oa­meni.

De trei ori pe an, grădina își des­chi­de po­rți­le pen­tru ori­ci­ne do­rește s-o vi­zi­te­ze, iar acest lu­cru se întâmplă de­ja de 15 ani. În plus, ea ți­ne cur­suri de gră­di­nă­rit. Cu­noști­nțe­le ei vas­te în ce­ea ce pri­vește cul­ti­va­rea și îngri­ji­rea plan­te­lor, acu­mu­la­te din că­rți și în se­mi­na­rii, se oglin­desc per­fect în stra­turi. Un exem­plu es­te fap­tul că în anii nor­ma­li, adi­că atunci când plo­uă con­form obi­cei­u­lui în re­gi­u­ne, ea nu tre­bu­ie să ude stra­tu­ri­le.

În ace­as­tă va­ră, ca­rac­te­ri­za­tă prin pe­ri­oa­de de arșiță ce au ne­ce­si­tat iri­ga­rea stra­tu­ri­lor, Ingrid Adelt a înțe­les ce bi­ne es­te să ai un „plan B“. Du­pă ce pri­boi­ul ma­ro­niu (Ge­ra­ni­um pha­eum ‘Sa­mo­bor’) s-a ofi­lit și a tre­bu­it tăiat, în ci­u­da tu­tu­ror efor­tu­ri­lor, în lo­cul lui au cres­cut ber­ge­ni­i­le, am­pla­sa­te din loc în loc în co­vo­rul de pri­boi. Într-un strat um­brit, du­pă tăi­e­rea exem­pla­re­lor cu flori al­be de Co­ry­da­lis ochro­leu­ca, ca­re n-au su­por­tat arșița, a de­venit vi­zi­bi­lă iar­ba-șar­pe­lui (Ophi­o­po­gon pla­nis­ca­pus ‘Ni­gres­cens’). „ Am o mu­lți­me de alte exem­ple de acest fel în gră­di­nă“, spu­ne Ingrid Adelt. „Și în fe­lul aces­ta ni­cio su­pra­față nu ră­mâne vre­o­da­tă che­a­lă.“

Pla­ni­fi­ca­rea in­te­li­gen­tă fa­ce ca grădina să ara­te foar­te bi­ne toamna și chiar și iar­na. Toamna, ar­buștii și tu­fe­le își pot eta­la si­lue­te­le. Doar plan­te­le bol­na­ve sau moar­te sunt tăia­te, cum s-a întâmplat,

„Cri­nii de toam­nă se înmoaie iar­na, așa că îi tai toamna, spre de­o­se­bi­re de alte tu­fe“, spu­ne Ingrid Adelt

„În grădina mea înflo­rește mereu câte ce­va, dar nu există un vârf flo­ral, nu pun toa­te ouă­le într-un sin­gur coș“, ex­pli­că pro­pri­e­ta­ra gră­di­nii

de exem­plu, cu tu­fe­le de flox ata­ca­te de făi­na­re și ca­re n-au pu­tut fi sal­va­te. Însă în ge­ne­ral tu­fe­le ale­se cu mul­tă gri­jă de Ingrid Adelt se do­ve­desc a fi ex­trem de re­zis­ten­te și de pli­ne de vi­ta­li­ta­te, ast­fel că grădina es­te mereu atră­gă­toa­re.

Ca pre­gă­ti­re pen­tru pri­mă­va­ra ur­mă­toa­re, pro­pri­e­ta­ra gră­di­nii re­par­ti­ze­a­ză în gră­di­nă un strat de com­post gros de 2-3 cm, pen­tru a hrăni pă­mântul. La câte­va ca­se de ea gă­sește mereu com­post proas­păt, pre­gă­tit de un ve­cin ca­re se ocu­pă cu asta: „Nu mai fac sin­gu­ră com­pos­tul, pre­fer să-l iau de la un spe­cia­list, mai ales că se află foar­te aproa­pe de mi­ne.“În fe­lul aces­ta a eli­be­rat încă un spațiu din gră­di­nă și are mereu la dis­po­ziție „pla­nuri B“pen­tru ori­ce si­tuație no­uă cu ca­re tre­bu­ie să se con­frun­te.

Frun­ze­le roșii ale arța­ru­lui evan­tai ‘Osa­ka­zu­ki’ com­ple­te­a­ză aran­ja­men­tul for­mat din frun­ze­le pur­pu­rii ale hor­ten­si­i­lor, ce­le gal­be­ne ale șo­pârliței (Ve­ro­ni­cas­trum ‘Album’) și ce­le roșu-închis ale exem­pla­ru­lui de Spi­ra­ea ‘Dia­bo­lo’

Pen­tru Ingrid Adelt, gră­di­nă­ri­tul es­te o pa­si­u­ne pe ca­re o împăr­tășește cu plă­ce­re cu alți oa­meni

31 Sub aco­pe­rișul de sti­clă cresc crini de toam­nă (Hos­ta). „Cresc în ghi­ve­ce, așa că sunt fe­riți de melci“, spu­ne Ingrid Adelt. 2 Mă­ceșe­le tran­da­fi­ru­lui ram­bler ‘Se­a­gull’ sunt de un roșu aprins. 3 Ge­nial: că­suța din gră­di­nă are un aco­pe­riș din plăci tran­spa­ren­te du­ble, așa că aici ier­nea­ză ex­ce­lent plan­te­le din ghi­ve­ce. În zi­le­le foar­te ge­roa­se, ra­dia­to­rul încăl­zește plan­te­le. 4 Flo­ri­le gal­be­ne ale plan­tei So­li­da­go ru­go­sa ‘Spar­kler’ atrag pri­vi­ri­le toamna.În spa­te înflo­rește tros­co­tul (Bis­tor­ta am­ple­xi­cau­lis ‘Fi­re­tail’)

4

2

1

31 De pe po­dul ca­re tra­ver­se­a­ză un pârâu ar­ti­fi­cial se poa­te ad­mi­ra exem­pla­rul înalt de 8 m de Eu­o­ny­mus. „Zo­na de sub co­pac es­te us­ca­tă și greu de ame­na­jat“, spu­ne Ingrid Adelt. 2 Sur­pri­ză: floa­rea-soa­re­lui de­co­ra­ti­vă (He­lian­thus ‘Le­mon Que­en’) crește cel mai bi­ne la um­bră, în timp ce la soa­re su­fe­ră. 3 De la pi­ci­oa­re­le arța­ru­lui evan­tai ‘San­go­ka­ku’ „iz­vo­răște“pârâul. Pom­pa se află în iaz. 4 Amso­nia (Amso­nia ta­ber­na­e­mon­ta­na var. sa­li­ci­fo­lia) crește aici de 25 de ani. Fa­ce flori mici, al­bas­tre, în for­mă de ste­luțe și se co­lo­re­a­ză fru­mos toamna

4

2

1

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.