ARȚARII

Când tu­fe­le încep să se vește­je­as­că în stra­turi, vi­ne vre­mea arța­ri­lor: frun­zișul lor co­lo­rat în nua­nțe in­ten­se atra­ge ime­diat toa­te pri­vi­ri­le

Gradina Mea de Vis - - Sumar -

Gră­di­ni­le se îmbra­că acum în cu­lori vii, mai ales da­că în ele cresc câți­va arțari. Frun­ze­le aces­tor co­paci ofe­ră un spec­ta­col in­com­pa­ra­bil de nua­nțe de roșu, gal­ben și por­to­ca­liu.

Bo­ta­niștii su­sțin că există 150 de va­ri­e­tăți din spe­cia Acer în toa­tă lu­mea. Însă pen­tru gră­di­nă există 30 de va­ri­e­tăți po­tri­vi­te și o mu­lți­me de soi­uri ale aces­to­ra. Pe­pi­ni­e­re­le spe­cia­li­za­te în co­paci ofe­ră pes­te 50 de soi­uri ale arța­ru­lui evan­tai. Va­ri­e­tăți­le di­fe­ră în prin­ci­pal în pri­vi­nța for­mei și înă­lți­mii. În plus, pe lângă frun­zișul atră­gă­tor, une­le soi­uri încântă și prin scoa­rța de­o­se­bi­tă. Flo­ri­le co­pa­cu­lui, în schimb, sunt in­sig­ni­fian­te.

Din­tre ar­bo­rii au­toh­toni fac par­te arța­rul de mun­te șu ju­gas­trul, dar și arța­rul de câmp. Arța­rul de mun­te și ju­gas­trul ara­tă bi­ne în par­curi, da­to­ri­tă di­men­si­u­ni­lor im­po­zan­te, dar arța­rul de câmp poa­te fi cul­ti­vat sub for­mă de gard viu, de­oa­re­ce su­por­tă foar­te bi­ne tăi­e­rea. Soi­uri cum es­te ‘Elsrijk’ cresc și în gră­di­ni­le mici, de­oa­re­ce au o co­roa­nă de di­men­si­uni re­du­se și nu ocu­pă foar­te

Există soi­uri de arțari pen­tru te­re­nuri mari și mici, dar și pen­tru ghi­veci. Ori­ce varietate ale­geți, pu­teți fi si­guri că vă va înfru­mu­seța grădina!

mult spațiu. Spre de­o­se­bi­re de mu­lți alți arțari, arța­rul de câmp su­por­tă chiar și so­lu­ri­le cal­ca­roa­se.

Foar­te îndră­git es­te arța­rul ja­po­nez. El crește sub for­mă de ar­bust ma­re sau co­pac mic și atin­ge, în fun­cție de soi, o înă­lți­me de 1,5 până la 6 m. Co­roa­na lui es­te la fel de ma­re ca înă­lți­mea. For­ma es­te foar­te fru­moa­să, iar frun­ze­le atrag ime­diat pri­vi­ri­le, mai ales când încep să se co­lo­re­ze. Există și soi­uri ca­re au frun­ze roșii din pri­mă­va­ră până toamna. Pen­tru ca aces­te fru­mu­seți să cre­as­că bi­ne, au ne­voie de un loc înso­rit și fe­rit de vânt și de un pă­mânt su­fi­ci­ent de umed și per­me­a­bil, în mod ide­al ușor acid.

Pre­te­nții ase­mă­nă­toa­re în ce­ea ce pri­vește lo­cul de crește­re au și alte va­ri­e­tăți din spe­cia Acer, cum sunt, de exem­plu, arța­rul ja­po­nez cu frun­ze ca de ste­jar, ca­re atin­ge până la 4 m înă­lți­me și dia­me­tru, dar și arța­rul ru­gi­niu, cu o înă­lți­me de până la 7 m și un dia­me­tru al co­roa­nei de până la 4 m. Arța­rul roșu, ori­gi­nar din Ame­ri­ca de Nord, pre­cum și di­fe­ri­te­le sa­le soi­uri, au ne­voie nea­pă­rat de un pă­mânt umed și acid. Da­că au par­te de con­diți­i­le co­res­pun­ză­toa­re, acești ar­bori vă vor încânta toamna cu un spec­ta­col cro­ma­tic de ex­ce­pție.

Ni­ci­un alt co­pac sau ar­bust nu se co­lo­re­a­ză la fel de fru­mos toamna, încântându-ne cu nua­nțe­le stră­lu­ci­toa­re

For­ma fru­moa­să și frun­ze­le atră­gă­toa­re sunt ca­rac­te­ris­ti­ce arța­ru­lui evan­tai (Acer pal­ma­tum). Ce­le mai mul­te soi­uri se co­lo­re­a­ză în roșu toamna. Frun­ze­le arța­ru­lui pi­tic (A. pal­ma­tum ‘Dis­sec­tum’) de­vin de un gal­ben stră­lu­ci­tor

Acer pal­ma­tum se nu­mește ace­as­tă spe­cie de arțar ja­po­nez pi­tic. Co­pa­cul se sim­te bi­ne și într-un vas ge­ne­rosCap­su­le­le de se­mi­nțe ale mul­tor arțari sunt foar­te de­co­ra­ti­ve. Vântul le împrăștie în toa­te di­re­cți­i­le

Bon­sai­ul de arțar se co­lo­re­a­ză toamna în nua­nțe de gal­ben și por­to­ca­liu

Mai mult lat de­cât înalt: ace­as­ta es­te for­ma mul­tor soi­uri din va­ri­e­ta­tea Acer pal­ma­tum. Arța­rul roșu ‘Dis­sec­tum Atro­pur­pu­reum’ se întin­de pe aleeArța­rul sco­rțișoa­ră (Acer gri­seum) es­te un co­pac ca­re crește lent, cu mai mul­te tul­pini. Frun­ze­le ver­zi va­ra se co­lo­re­a­ză toamna în nua­nțe de por­to­ca­liu și roșu-car­min

Adi­e­rea ve­rii in­di­e­ne es­te adu­să în gră­dini de arța­rul roșu ame­ri­can (A. ru­brum ‘Scan­lon’), cu con­diția să stea la soa­re și să cre­as­că într-un sol ușor acid și umed

‘Osa­ka­zu­ki’ es­te un arțar evan­tai (A. pal­ma­tum) cu for­mă ge­ne­roa­să. Frun­ze­le mari se co­lo­re­a­ză toamna într-o nua­nță in­ten­să de roșu

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.