PLANTE BULBOASE

Ci­ne cau­tă alter­na­ti­ve in­te­re­san­te ale la­le­le­lor și nar­ci­se­lor va fi încântat de aces­te spe­cii fer­me­că­toa­re. Bul­bii se pot plan­ta acum în gră­di­nă sau în ghi­ve­ce

Gradina Mea de Vis - - Sumar -

Vă pla­ce să aveți sur­pri­ze când vi­ne vor­ba de plante? Atunci, în loc să plan­tați în gră­di­nă spe­cii cla­si­ce, cum sunt nar­ci­se­le, la­le­le­le și brândușe­le, ale­geți spe­cii mai puțin cu­nos­cu­te, dis­po­ni­bi­le acum în pe­pi­ni­e­re. Veți fi ui­miți de cât de mul­te alter­na­ti­ve există, atât pen­tru stâncă­ri­i­le înso­ri­te, cât și pen­tru su­pra­fețe­le se­mi­um­bri­te de sub co­paci.

Ați au­zit de la­le­aua per­sa­nă (Fri­til­la­ria per­si­ca), o spe­cie cu flori mis­te­ri­oa­se și atră­gă­toa­re? Plan­ta înal­tă de 75 până la 90 cm se sim­te ex­ce­lent în stra­turi înso­ri­te, cu pă­mânt per­me­a­bil și se înțe­le­ge de mi­nu­ne cu alte plante bulboase. Efec­te ma­xi­me se obțin da­că veți com­bi­na la­le­le roz și Fri­til­la­ria im­pe­ria­lis cu flori gal­be­ne sau por­to­ca­lii. Da­că vreți să fiți si­guri că ace­as­tă plan­tă cu aer exo­tic va ră­sări și în pri­mă­va­ra ur­mă­toa­re, du­pă vește­ji­rea frun­ze­lor scoa­teți bul­bii din pă­mânt și păs­trați-i până în sep­tem­brie (când tre­bu­ie re­plan­tați) într-un loc cald și pro­te­jat din ca­să.

Cri­nii de pre­rie (Ca­mas­sia) sunt alte plante bulboase ca­re ui­mesc și încântă pri­vi­rea. Flo­ri­le al­bas­tre ara­tă bi­ne în gru­puri mari, în bor­du­ra de tu­fe sau ală­turi de nar­ci­se (Nar­cis­sus po­e­ti­cus ‘Re­cur­vus’), în aran­ja­men­te na­tu­ra­le. Cri­nii se plan­te­a­ză într-un pă­mânt bo­gat în hu­mus, su­fi­ci­ent de umed pri­mă­va­ra. Du­pă ace­ea se vor înmu­lți sin­guri în gră­di­nă.

Mă­se­aua-ci­u­tei (Eryt­hro­ni­um) es­te din ce în ce mai apre­cia­tă în ul­ti­ma vre­me și in­tră în ate­nția gră­di­na­ri­lor. Flo­ri­le al­be, gal­be­ne sau roz sunt ade­vă­ra­te bi­ju­te­rii ca­re împo­do­besc gră­di­ni­le se­mi­um­bri­te. Plan­te­le cu pe­ta­le ar­cu­i­te se com­bi­nă foar­te fru­mos cu cri­nii de toam­nă și cu mi­o­zo­ti­sul cau­ca­zian (Brun­ne­ra).

Sfat: pen­tru ca aces­te plante bulboase să se dez­vol­te bi­ne în gră­di­nă, înde­păr­tați-le frun­ze­le, prin tăi­e­re, abia du­pă ce s-au îngăl­be­nit, pen­tru ca până atunci să ajun­gă su­fi­ci­en­te sub­sta­nțe nu­tri­ti­ve în or­ga­ne­le sub­te­ra­ne. În plus, în pe­ri­oa­da înflo­ri­rii și la ne­voie chiar și toamna, ad­mi­nis­trați-le îngrășă­mântul ne­ce­sar.

2 Flo­ri­le al­be, se­mi­bă­tu­te și de­li­ca­te, apa­rțin soi­u­lui ‘Se­mi­ple­na’, ca­re ara­tă foar­te bi­ne în com­bi­nație cu tres­tia de Chi­na (Mis­can­thus ‘Mor­ning Li­ght’) 2

1 Plan­te­le bulboase im­po­zan­te ara­tă bi­ne în gru­puri mari și în aran­ja­men­te de pa­jiște. Cri­nii de pre­rie ro­buști și atră­gă­tori se simt bi­ne la soa­re și în pe­num­bră, într-un pă­mânt bo­gat în hu­mus. 1

Bre­be­neii (Co­ry­da­lis so­li­da) ara­tă foar­te fru­mos și, deși par de­li­cați, sunt ex­traor­di­nar de ro­buști. Mi­ci­le plante bulboase îmbo­gățesc gră­di­ni­le pri­mă­va­ra. La um­bra ra­ră a ar­buști­lor și într-un sol bo­gat în hu­mus, bre­be­neii se înmu­lțesc sin­guri, din be­lșug. Împreu­nă cu vi­o­re­le (Scil­la si­be­ri­ca) și Ane­mo­ne ne­mo­ro­sa, bre­be­neii țes co­voa­re de­se și co­lo­ra­te pri­mă­va­ra.

Ce­a­pa săl­ba­ti­că(Nec­ta­ros­cor­dum tri­pe­da­le) își des­chi­de flo­ri­le roz-al­be la înce­pu­tul ve­rii. Plan­te­le înal­te de 1 m ara­tă foar­te bi­ne în stra­turi înso­ri­te, ală­turi de alte tu­fe de va­ră

La­le­aua brândușă(Tu­li­pa hu­mi­lis ‘Oda­lis­que’) fa­ce flori de un roz in­tens, cu dun­gi ver­zi la ex­te­ri­or, ca­re se­a­mă­nă cu brândușe­le. Soi­ul pi­tic înflo­rește în apri­lie și dă cu­loa­re și far­mec stra­tu­ri­lor, ga­zo­nu­lui și aran­ja­men­te­lor de ghi­ve­ce

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.