BI­NE AȚI VENIT!

Bi­ju­te­rie de fi­er for­jat, poar­tă sim­plă de me­tal sau obi­ect util din lemn: poar­ta gră­di­nii fa­ce tre­ce­rea din­spre stra­dă spre re­fu­gi­ul pro­priu, dar es­te și ele­ment de­co­ra­tiv al spați­u­lui din ju­rul ca­sei. De ace­ea es­te bi­ne să fie ale­a­să cu pri­ce­pe­re și în

Gradina Mea de Vis - - Sumar -

Cla­nța de fi­er for­jat es­te ne­te­dă și stră­lu­cește în soa­re­le de toam­nă, frun­ze­le că­zu­te s-au prins prin­tre or­na­men­te­le de­li­ca­te, une­le ele­men­te au ru­gi­nit de­ja, iar la des­chi­de­re și închi­de­re ba­la­ma­le­le scârțâie ușor. Po­rți­le ve­chi sunt foar­te îndră­gi­te în gră­dini. Ele ema­nă un far­mec unic, spun po­vești din vre­muri tre­cu­te și con­fe­ră o no­tă apar­te aran­ja­men­te­lor. Cu puțin no­roc, le pu­teți gă­si la târguri de ve­chi­turi, dar exis­tă și co­mer­cia­nți ca­re s-au spe­cia­li­zat în po­rți ve­chi, res­tau­ra­te. Da­că însă pre­fe­rați mo­de­le­le con­tem­po­ra­ne, veți gă­si o pa­le­tă lar­gă la ma­ga­zi­ne­le de spe­cia­li­ta­te.

Po­rți­le de gră­di­nă înde­pli­nesc fun­cții im­por­tan­te: larg des­chi­se, ele întâmpi­nă oas­peții în gră­di­na din fața ca­sei, da­că sunt închi­se, cre­e­a­ză dis­ta­nța ne­ce­sa­ră și pro­te­je­a­ză sfe­ra pri­va­tă. În plus, ele re­pre­zin­tă un ele­ment de ame­na­ja­re im­por­tant, ca­re de­ter­mi­nă în par­te sti­lul gră­di­nii. De ace­ea es­te re­co­man­da­bil să cău­tați o poar­tă po­tri­vi­tă cu ar­hi­tec­tu­ra ca­sei, cu gar­dul gră­di­nii și cu sti­lul de ame­na­ja­re al aces­teia. Chiar și în in­te­ri­o­rul gră­di­nii po­rți­le și tre­ce­ri­le înde­pli­nesc sar­cini foar­te im­por­tan­te,

de­loc de ne­gli­jat: mo­de­le­le de înă­lți­me me­die se­pa­ră cu suc­ces di­fe­ri­te­le zo­ne din gră­di­nă și con­duc din­tr-o zo­nă în alta, fă­când ca plim­ba­rea prin spați­ul ver­de să fie mult mai di­na­mi­că. Și în acest caz poar­ta nu tre­bu­ie să fie un corp străin, ci es­te in­di­cat să se in­te­gre­ze ar­mo­ni­os în aran­ja­ment, pen­tru ca te­re­nul să fie plă­cut pri­vi­ri­lor.

Ma­te­ria­lul es­te și el un cri­te­riu foar­te im­por­tant atunci când ale­geți poar­ta po­tri­vi­tă: un mo­del na­tu­ral din lemn se po­tri­vește foar­te bi­ne cu sti­lul rus­tic, dar da­că va fi vop­sit în alb, va că­pă­ta o no­tă ele­gan­tă. Înca­dra­tă într-un zid ru­i­nat, o poar­tă ve­che de grajd, ve­che, dar vop­si­tă într-o nua­nță vie, va atra­ge cu si­gu­ra­nță toa­te pri­vi­ri­le și va fi ad­mi­ra­tă de tre­că­tori. Mai mo­der­ne sunt po­rți­le din alu­mi­niu și din oțel zin­cat. Stra­tul de zinc pul­ve­ri­zat pe oțel le con­fe­ră cu­loa­rea do­ri­tă și în ace­lași timp po­rți­le vor avea par­te de o foar­te bu­nă pro­te­cție con­tra in­tem­pe­ri­i­lor. În ca­zul tu­tu­ror va­rian­te­lor, aveți ma­re gri­jă ca ele să fie bi­ne an­co­ra­te în gard și să ai­bă lăți­mea și înă­lți­mea po­tri­vi­te. Mo­de­le­le din fi­er for­jat, cla­si­ce, cu de­co­rați­uni fi­li­gra­na­te și de­ta­lii ra­fi­na­te sunt cla­si­ce și se in­te­gre­a­ză per­fect în ce­le mai va­ria­te gră­dini. Ele le con­fe­ră un aer ele­gant și pri­mi­tor în ace­lași timp. O le­gă­tu­ră de chei ve­chi, atârna­tă de poar­tă, sau un clo­poțel fi­xat pe un stâlp sunt de­ta­lii atră­gă­toa­re, ca­re pun zâmbe­te pe fața oas­peți­lor dum­nea­voas­tră chiar înain­te ca ei să pășe­as­că în gră­di­nă.

În ce­ea ce pri­vește po­rți­le din in­te­ri­or, ca­re se­pa­ră di­fe­ri­te­le zo­ne, și aces­tea tre­bu­ie să se po­tri­ve­as­că sti­lu­lui. Ale­geți de pre­fe­ri­nță mo­de­le mai de­gra­bă mici și dis­cre­te, ca­re să nu ocu­pe mult loc și să nu ră­pe­as­că din per­spec­ti­vă, dar ca­re să ser­ve­as­că în ace­lași timp fun­cția de se­pa­ra­re și de pro­te­cție a zo­ne­lor pri­va­te.

2

3

4

2 4 3 5

6

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.