O GRĂ­DI­NĂ - DO­UĂ IDEI

Gradina Mea de Vis - - Sumar -

Un co­pac apar­te în gră­di­na din fața ca­sei, ca­re cre­e­a­ză un efect im­po­zant, ia­tă do­ri­nța mul­tor gră­di­nari. Arbo­re­le de mă­ta­se cu aer exo­tic înde­pli­nește toa­te aces­te con­diții, mai ales în iu­lie/au­gust, când își eta­le­a­ză flo­ri­le par­fu­ma­te, roz-des­chis, ca­re se­a­mă­nă cu niște pen­su­le. Aran­ja­men­tul es­te do­mi­nat de nua­nțe­le dis­cre­te și pas­te­la­te, ca­re pun în va­loa­re câte­va ac­cen­te de un ru­bi­niu in­tens.

Gră­di­na nu are ne­voie de gar­dul cla­sic și de poar­tă. Zi­dul de înă­lți­me mi­că, ame­na­jat din pi­e­tre des­chi­se la cu­loa­re și fă­ră mor­tar, aco­pe­rit de tu­fe mici de floa­rea-mi­re­sei, de­li­mi­te­a­ză per­fect pe­ri­me­trul, în mod dis­cret și efi­ci­ent. Alei­le la­te de ac­ces sunt per­fec­te pen­tru cei în scaun cu ro­ti­le, lu­cru ca­re a fost avut în ve­de­re în tim­pul pla­ni­fi­că­rii. Do­uă stra­turi lun­gi în dre­ap­ta și în stânga in­tră­rii sunt pli­ne de flori și întâmpi­nă cu ve­se­lie oas­peții. Pe stâlpul din față al car­por­tu­lui se cață­ră cle­ma­ti­ta cu flori vi­o­le­te ‘Fair Ro­sa­mond’. În stra­turi cresc de­gețel cu flori mari, Ca­la­ma­gros­tis ‘Karl Fo­er­ster’, ni­pra­le ‘Red Rum’ și clo­poței pur­pu­rii ‘Mar­ma­la­de’. Toa­te aces­te plan­te înflo­resc în fața ca­sei din apri­lie până în sep­tem­brie, încântând pri­vi­ri­le.

Ale­ea din par­tea dre­ap­tă es­te pa­va­tă cu da­le mari din pia­tră și poa­te fi fo­lo­si­tă ca loc de par­ca­re. În mij­lo­cul aleii crește tu­fa pi­ti­că de Se­dum ‘Co­ral Car­pet’, ca­re se re­gă­sește și pe aco­pe­rișul car­por­tu­lui. Iar­na, frun­ze­le aces­tei plan­te de­vin de nua­nța cu­pru­lui, iar în mai plan­ta se tran­sfor­mă într-un co­vor de flori.

Cu­tia de scri­sori ru­bi­nie ie­se ime­diat în evi­de­nță, fi­ind am­pla­sa­tă pe un ele­ment din lemn. Tom­be­roa­ne­le de gu­noi sunt mas­ca­te tot cu pe­reți din lemn, în dre­ap­ta.

Lângă ușă se cață­ră cle­ma­ti­ta ‘Fair Ro­sa­mond‘ pe un su­port adec­vat, fi­xat de pe­re­te. Ea înflo­rește de do­uă ori pe an. În stra­tul din față cresc an­ge­li­că, ni­pra­le ‘Red Rum’ și o ara­lie im­po­zan­tă, ca­re nu fa­ce ră­dă­cini ae­ri­e­ne. În iu­lie, ara­lia încântă prin flo­ri­le al­be, ca­re con­tras­te­a­ză fru­mos cu ce­le ale an­ge­li­căi

13 m

Ange­li­ca cu flori roșii (Ange­li­ca gi­gas) încântă nu doar pri­vi­ri­le, ci și al­bi­ne­le, ca­re sunt atra­se ca de un mag­net de flo­ri­le co­lo­ra­te. Spe­cia cu viață scur­tă atin­ge 1,40 m înă­lți­me și se înmu­lțește prin se­mi­nțe. Plan­ta își eta­le­a­ză flo­ri­le bo­ga­te din iu­lie până în sep­tem­brie

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.