IE­DE­RA

Ie­de­ra înflo­rește toam­na, iar iar­na fa­ce fruc­te apre­cia­te de pă­sări și de in­sec­te­le întârzia­te. Gră­di­na­rii apre­cia­ză ace­as­tă plan­tă căță­ră­toa­re ca­re poa­te for­ma co­voa­re de­se chiar și în cea mai di­fi­ci­lă um­bră

Gradina Mea de Vis - - Sumar -

Plan­ta căță­ră­toa­re atră­gă­toa­re trăi­ește în um­bră în mul­te gră­dini, ce­ea ce nu es­te de­loc rău, având în ve­de­re că ea poa­te țe­se un co­vor des aco­lo un­de ni­cio altă plan­tă nu crește, din cau­za lip­sei de lu­mi­nă. Însă o ve­dem ra­re­ori înflo­rind, căci atunci când se cață­ră prea sus pe un pe­re­te sau într-un co­pac, gră­di­na­rii fac uz de foar­fe­că. Ră­dă­ci­ni­le de prin­de­re se înde­păr­te­a­ză greu de pe fața­da ca­sei, dar da­că lă­sați în pa­ce ie­de­ra, veți avea par­te de un strat izo­la­tor na­tu­ral: fața­de­le aco­pe­ri­te de ie­de­ră ră­mân mult mai ră­co­roa­se chiar și în bă­taia soa­re­lui, în com­pa­rație cu pe­reții ne­pro­te­jați, du­pă cum ara­tă noi­le cer­ce­tări. Însă ten­cu­ia­la nu tre­bu­ie să fie cră­pa­tă, altfel ră­dă­ci­ni­le de prin­de­re vor pă­trun­de de­de­subt și vor cau­za dau­ne pe­reți­lor.

În ce­le mai mul­te ca­zuri, te­a­ma că ar­bo­rii s-ar pu­tea su­fo­ca din cau­za ie­de­rei es­te ne­fon­da­tă. Dar ar­buștii mici tre­bu­ie fe­riți de ie­de­ră. Co­pa­cii mari nu au ast­fel de pro­ble­me. Ei ca­pă­tă ast­fel hai­ne ver­zi tot anul, fapt ca­re se ob­ser­vă cel mai bi­ne iar­na. Da­că ie­de­ra poa­te crește nes­tin­ghe­ri­tă în sus și du­pă câți­va ani fa­ce flori și fruc­te, ea va da naște­re unui mic eco­sis­tem preți­os: aici pă­să­ri­le și in­sec­te­le își vor fa­ce cu­ib, vor gă­si hra­nă și se vor pu­tea as­cun­de.

Ie­de­ra es­te ide­a­lă pen­tru aco­pe­ri­rea pe­reți­lor ga­ra­ju­lui, ga­bi­oa­ne­lor și con­tai­ne­re­lor cu gu­noi ca­re nu ara­tă foar­te bi­ne. Ea tran­sfor­mă pe­reții pro­tec­tori în gar­duri vii veșnic ver­zi îngus­te. Chiar și pă­mântul poa­te fi aco­pe­rit ex­ce­lent cu co­vo­rul ver­de: zo­ne­le de sub co­pa­cii ca­re fac ră­dă­cini la su­pra­față și ca­re sunt foar­te us­ca­te vor fi aco­pe­ri­te ra­pid de plan­ta ne­pre­te­nți­oa­să ca­re su­pri­mă bu­ru­i­e­ni­le și ca­re înghi­te frun­ze­le că­zu­te toam­na.

În ghi­veci se pot crea com­bi­nații fru­moa­se ală­turi de iar­bă-nea­gră și ci­cla­me. Ie­de­ra ara­tă bi­ne în su­por­turi sus­pen­da­te. Ale­geți în acest sens soi­uri cu mo­de­le al­be și gal­be­ne, ca­re cresc lent și ră­mân mici.

Fruc­te­le nu sunt pe pri­mul loc în me­ni­ul pă­să­ri­lor, dar când aces­tea nu mai gă­sesc alte sur­se de hra­nă, se îndre­ap­tă spre ie­de­ră, mai ales la sfârși­tul ier­nii. Pen­tru pă­sări, foar­te preți­oa­se sunt și frun­ze­le ver­zi, în ca­re se as­cund iar­na și un­de își con­stru­i­esc cu­i­buri pri­mă­va­ra

11 Ie­de­ra crește foar­te înal­tă da­că es­te lă­sa­tă în pa­ce. Co­pa­cii nu sunt afec­tați de plan­ta căță­ră­toa­re, ca­re nu es­te pa­ra­zi­tă, ci doar se spri­ji­nă de ei. 2 Ie­de­ra cau­ca­zia­nă (He­de­ra col­chi­ca) se ca­rac­te­ri­ze­a­ză prin frun­ze­le mari de până la 20 cm. Soi­ul ‘Sul­phur He­art’ are mo­de­le gal­be­ne pe frun­ze. Ie­de­ra cau­ca­zia­nă es­te mai sen­si­bi­lă de­cât cea au­toh­to­nă

Flori și fruc­te fac doar exem­pla­re­le bă­trâne de ie­de­ră (de­se­nul din stânga). Flo­ri­le apar de obi­cei du­pă 10 ani și doar da­că plan­ta a avut oca­zia să cre­as­că spre lu­mi­nă, de exem­plu pe un zid sau într-un co­pac. Da­că ră­mâne pe sol, își păs­tre­a­ză for­ma tână­ră (dre­ap­ta). Lăs­ta­rii exem­pla­re­lor bă­trâne se de­o­se­besc con­si­de­ra­bil de cei ai ie­de­rei ti­ne­re: sunt dre­pți, mai sta­bi­li și nu fac ră­dă­cini de prin­de­re. Frun­ze­le sunt ova­le sau în for­mă de romb și nu mai sunt tri­lo­ba­te. Cresc în ju­rul lăs­ta­ri­lor, nu doar uni­la­te­ral, spre lu­mi­nă. No­tă apar­te: da­că tăiați bu­tași din ie­de­ra bă­trână, aceștia vor avea ace­e­ași for­mă, nu vor tre­ce prin fa­za de ie­de­ră tână­ră. O altfel de gră­di­nă în fața ca­sei: da­că ie­de­ra se poa­te căță­ra pe un gard sau un pe­re­te, poa­te fi cul­ti­va­tă sub for­mă de gard viu. În acest caz ara­tă ca o vie bi­ne îngri­ji­tă. Prac­tic: ie­de­ra aco­pe­ră ast­fel și so­lul

2

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.