ÎMBUNĂTĂȚIREA PĂMÂNTULUI

Lut greu sau ni­sip slab, sol cal­ca­ros sau acid: mu­lți gră­di­nari se lup­tă cu un pă­mânt di­fi­cil. Exis­tă însă po­si­bi­li­tăți de a îmbu­nă­tăți con­si­de­ra­bil so­lul din gră­di­nă

Gradina Mea de Vis - - Sumar -

Eu­ro­pa Cen­tra­lă are par­te, da­to­ri­tă is­to­ri­ei pământului, de un mo­zaic for­mat din ce­le mai va­ria­te ti­puri de sol, dar mul­te din­tre aces­tea sunt foar­te de­par­te de pă­mântul ide­al de gră­di­nă. So­lul ide­al tre­bu­ie să fie fin mă­ru­nțit și per­me­a­bil și să ai­bă o ma­re ca­pa­ci­ta­te dea în ma­ga­zin a sub­sta­nțe nu­tri­tiv e ș ia­pă.

Ca­pa­ci­ta­tea de înma­ga­zi­na­re a aces­tor sub­sta­nțe es­te da­tă de par­ti­cu­le mici, în spe­cial de mi­ne­ra­le, ș i de h umus, adi­că de res­tu­ri­le plan­te lor ș i mi­cro or­ga­nis­me­lor moar­te. Da­că aces­tea sunt în nu­măr mic, cum se întâmplă în so­lul ni­si­pos, apa de ploaie și îngrășă­mântul vor fi spă­la­te ra­pid din sol. Sub­sta­nțe­le spe­cia­le ca­re îmbu­nă­tățesc so­lul co­nțin mai ales mi­ne­ra­le din lut. De ase­me­nea, încor­po­ra­rea com­pos­tu­lui aju­tă la îmbunătățirea so­lu­lui ni­si­pos.

So­lu­ri­le cu co­nți­nut ma­re de lut tind, dim­po­tri­vă, să fie prea ude: apa de ploaie nu se poa­te scur­ge în stra­tu­ri­le pro­fun­de și se adu­nă la su­pra­față. În acest caz so­lul greu tre­bu­ie afânat, de exem­plu prin adău­ga­rea per­li­te­lor. De ase­me­nea, pu­teți încor­po­ra în sol și ni­sip sau com­post.

Com­pos­tul es­te un le­ac pen­tru aproa­pe ori­ce tip de sol. Când ame­na­jați o gră­di­nă no­uă, ar fi bi­ne să achi­ziți­o­nați o can­ti­ta­te ma­re de com­post, pe ca­re să o re­par­ti­zați uni­form în gră­di­nă. Hu­mu­sul se des­com­pu­ne cu tim­pul, de ace­ea în gră­di­ni­le de le­gu­me es­te ne­voie de do­ze re­gu­la­te de com­post, ad­mi­nis­tra­te cel puțin o da­tă pe an.

Îngrășă­mântul ver­de are un efect ase­mă­nă­tor. So­lu­ri­le ta­sa­te și gre­le vor fi afâna­te de plan­te­le cu ră­dă­cini adânci, cum sunt floa­rea-soa­re­lui sau ni­pra­le­le. Dar și car­to­fii fac acest lu­cru și, în plus, ofe­ră tu­ber­cu­li de­li­ci­oși.

So­lul greu tre­bu­ie să­pat în pro­fun­zi­me cu caz­maua toam­na, căci ge­rul du­ce la sfă­râma­rea bo­lo­va­ni­lor de pă­mânt și afânea­ză în mod na­tu­ral stra­tu­ri­le. În ca­zul so­lu­lui ușor es­te de ajuns o să­pa­re su­per­fi­cia­lă

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.