Va­rian­ta 2: Stra­turi înă­lța­te pli­ne de flori

Gradina Mea de Vis - - Aranjamente -

Ale­ea la­tă și ușor șer­pu­i­tă tre­ce pe lângă cu­tia de scri­sori și ajun­ge în fața ușii. Pa­va­jul din da­le de be­ton de cu­loa­rea an­tra­ci­tu­lui oglin­dește nua­nța ușii și a ra­me­lor fe­res­tre­lor. Pi­e­tre­le din zid, re­a­li­za­te tot din be­ton, au fost ale­se ast­fel încât să se po­tri­ve­as­că cu fața­da. Ală­turi de su­pra­fețe­le de pi­e­triș, ele fac ca gră­di­na din fața ca­sei să nu fie prea întu­ne­ca­tă. Ro­go­zul ja­po­nez ca­re ră­sa­re din su­pra­fețe­le de pi­e­triș con­fe­ră aran­ja­men­tu­lui le­je­ri­ta­te și un aer va­po­ros. În fața fața­dei fă­ră fe­res­tre din dre­ap­ta cresc doi peri pă­du­reți. Ar­buștii ca­re în mod na­tu­ral au mai mul­te tul­pini au un aer ușor și grați­os. For­me­le lor fru­moa­se ara­tă bi­ne chiar și în tim­pul ier­nii. În ano­tim­pul re­ce, gar­dul viu de ti­să din față, de lângă tro­tuar, și ti­sa înal­tă din dre­ap­ta asi­gu­ră pe­te­le de ver­de din gră­di­nă. La aces­tea se adau­gă trei bi­le de ti­să, ro­go­zul veșnic ver­de din fața și din stra­tul înă­lțat, Wal­dstei­nia de sub pă­rul din stânga (ve­zi de­se­nul de­ta­liat din dre­ap­ta) și ga­zo­nul.

O ve­de­tă flo­ra­lă din stra­tu­ri­le înă­lța­te es­te, din iu­nie până în sep­tem­brie, Bup­htal­mum cu flori gal­be­ne. Tu­fa săl­ba­ti­că au­toh­to­nă are flori ca­re se­a­mă­nă cu mar­ga­re­te­le, foar­te apre­cia­te de in­sec­te. Crește la soa­re și în pe­num­bră, într-un sol afânat și bo­gat în hu­mus. Cu­loa­rea gal­be­nă do­mi­nă gră­di­na pe tot par­cur­sul se­zo­nu­lui: la mij­lo­cul lui mar­tie înflo­rește alu­nul fals. Es­te ur­mat în apri­lie/mai de Wal­dstei­nia, în mai/iu­nie de cri­nii de o zi și din iu­lie până în oc­tom­brie de ru­ji (Echi­na­cea pa­ra­do­xa). E. pa­ra­do­xa es­te o va­ri­e­ta­te înru­di­tă cu ru­ji­le roșii (Echi­na­cea pur­pu­rea), dar se sim­te bi­ne și în stra­tu­ri­le din pe­num­bră. Însă im­por­tant pen-

tru am­be­le va­ri­e­tăți de ru­ji es­te so­lul per­me­a­bil.

Mai mul­tă cu­loa­re în tim­pul ve­rii, ia­tă ce ofe­ră clo­poțeii cu flori al­bas­tre­vi­o­le­te: va­ri­e­ta­tea înal­tă ‘Pri­chard’s Va­ri­e­ty’ fa­ce ci­or­chini cu flori mici și ste­la­te, iar soi­ul nou ‘Sa­ras­tro’ im­pre­si­o­nea­ză prin flo­ri­le mari. Pe­ri­oa­da de înflo­ri­re înce­pe pen­tru am­be­le va­ri­e­tăți în iu­nie, în ace­lași timp cu pri­boi­ul cu flori al­bas­tre ‘Ro­zan­ne’. Acest soi im­pre­si­o­nea­ză cel mai mult prin fap­tul că-și des­chi­de ul­ti­mii bo­boci abia în oc­tom­brie. Astil­be­le ‘Chris­tian’ încântă în au­gust/sep­tem­brie prin flo­ri­le de un roz ve­sel. În plus, tu­fa de pă­du­re im­pre­si­o­nea­ză și prin for­ma de lu­mâna­re a flo­ri­lor. Gră­di­na din fața ca­sei es­te com­ple­ta­tă de alte do­uă punc­te de atra­cție: o sculp­tu­ră din oțel cor­ten și un joc cu apa, ca­re are efect re­la­xant.

13 m

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.