Sfat prac­tic

Gradina Mea de Vis - - Îngrijire -

Se­mă­na­rea se fa­ce din mar­tie, iar în re­gi­u­ni­le mai reci din apri­lie. Ulti­mul ter­men de se­mă­na­re pen­tru mor­co­vii ca­re vor fi puși la păs­tra­re es­te la sfârși­tul lui iu­nie. Se­mă­nă­tu­ri­le prea înghe­su­i­te pot fi evi­ta­te da­că ames­te­cați se­mi­nțe­le cu ni­sip umed. Lă­sați ames­te­cul în fri­gi­der câte­va ore, pen­tru a scur­ta tim­pul de ger­mi­na­re de la trei până la una sau do­uă săp­tă­mâni. Mor­co­vii fac flori și se­mi­nțe abia în al doi­lea an de cul­tu­ră. Da­că vreți să cu­le­geți se­mi­nțe, pu­neți la ier­nat în stra­tul înă­lțat, în se­ră sau într-un tu­nel de fo­lie câte­va ră­dă­cini. În ve­ri­le fi­er­bi­nți și se­ce­toa­se, une­le plan­te fac flori de­ja din pri­mul an, dar ră­dă­ci­ni­le de­vin lem­noa­se. Ar fi fa­tal să cu­le­geți se­mi­nțe de la aces­te exem­pla­re, căci ace­as­tă ca­rac­te­ris­ti­că de înflo­ri­re tim­pu­rie va fi moște­ni­tă de ur­mă­toa­rea ge­ne­rație.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.