Gră­di­na, din­tr-o pri­vi­re

Gradina Mea de Vis - - Reportaj -

În 1 gră­di­na din fața ca­sei, ame­na­ja­tă for­mal, per­go­la ru­bi­nie și ce­le pa­tru pi­ra­mi­de de ti­să do­mi­nă aran­ja­men­tul ca­re es­te com­ple­tat de tu­fe și ier­buri săl­ba­ti­ce. În spa­te­le ca­sei se află 2 te­ra­sa prin­ci­pa­lă, de pe ca­re se poa­te ve­dea din su­fra­ge­rie până în par­tea din spa­te a gră­di­nii. 3 Ale­ea pa­va­tă și dre­ap­tă cre­e­a­ză o axă vi­zua­lă în gră­di­na lun­gă și îngus­tă. 4 Nu­me­roa­se­le lo­curi de re­la­xa­re sunt foar­te îndră­gi­te de oas­peți, pen­tru că se pot așe­za și se pot bu­cu­ra în voie de at­mos­fe­ra re­la­xa­tă a gră­di­nii. În mij­loc se află un 5 nuc bă­trân, iar în ju­rul lui cresc tu­fe grați­oa­se, în stra­turi înca­dra­te de pi­e­tre cu­bi­ce. 6 Gar­du­ri­le vii de ti­să, am­pla­sa­te tran­sver­sal, și stra­tu­ri­le șer­pu­i­te scur­te­a­ză op­tic te­re­nul și îl se­pa­ră în mai mul­te zo­ne. În par­tea din spa­te se află mai mul­te lu­cruri prac­ti­ce, de exem­plu un loc pen­tru gră­tar și o 7 se­ră mi­că și co­che­tă. În se­ră ier­nea­ză mai mu­lți le­an­dri. De pe ce­le 8 do­uă șez­lon­guri, cei doi soți se bu­cu­ră de per­spec­ti­va fru­moa­să pe ca­re o ofe­ră gră­di­na. 9 Gar­du­ri­le vii de lemn câi­nesc și de car­pen, tăia­te fru­mos în for­mă de că­tre Har­ry, înca­dre­a­ză per­fect și com­pact te­re­nul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.