Jo­cul îndrăz­neț al con­tras­te­lor

Gră­di­na lui Reg­gy și Har­ry Reu­mer se ca­rac­te­ri­ze­a­ză prin struc­turi cla­re și o bo­găție de flori. La sfârși­tul anu­lui, ea încântă prin­tr-un spec­ta­col de des­pă­rți­re splen­did

Gradina Mea de Vis - - Sumar -

Gră­di­na lui Reg­gy și Har­ry Reu­mer se ca­rac­te­ri­ze­a­ză prin struc­turi cla­re și o bo­găție de flori. La sfârși­tul anu­lui, ea încântă prin­tr-un spec­ta­col splen­did

Toam­na adu­ce un aer in­con­fun­da­bil și va­po­ros în gră­di­na lui Reg­gy și Har­ry Reu­mer. Ul­ti­me­le mă­suri de pro­te­cție au fost de­ja lua­te și ce­le mai mu­te lu­crări de îngri­ji­re sunt ter­mi­na­te acum: „În ace­as­tă pe­ri­oa­dă pu­tem să fo­lo­sim nu­me­roa­se­le lo­curi de re­la­xa­re și ne pu­tem bu­cu­ra de far­me­cul gră­di­nii noas­tre. Soa­re­le de toam­nă, cu lu­mi­na lui blândă, par­că aprin­de stra­tu­ri­le de tu­fe“, spu­ne pro­pri­e­ta­ra gră­di­nii.

De aproa­pe 50 de ani, cei doi soți trăi­esc în mi­ca lo­ca­li­ta­te olan­de­ză Olde­hol­tpa­de. În pri­mii ani au re­no­vat ca­sa, apoi ce­le do­uă fi­i­ce au ple­cat de aca­să, iar în 1990 pe­re­chea a înce­put ame­na­ja­rea ce­lor 2.000 mp de te­ren. Nu au avut ne­voie de plan, pur și sim­plu au înce­put lu­cră­ri­le. Gră­di­na lor se ca­rac­te­ri­ze­a­ză prin acest ames­tec apar­te de cla­ri­ta­te și săl­bă­ti­cie. Gar­du­ri­le vii tăia­te for­mal con­fe­ră struc­tu­ră te­re­nu­lui: pe de o par­te, ele înca­dre­a­ză gră­di­na, iar pe de altă par­te se­pa­ră te­re­nul îngust și lung în mai mul­te zo­ne. „Har­ry a ajuns se fie foar­te pri­ce­put cu foar­fe­ca elec­tri­că acum“, spu­ne soția lui. Pen­tru ea es­te im­por­tant că poa­te in­te­gra în gră­di­nă noi­le tu­fe și ier­buri pe ca­re le achi­ziți­o­nea­ză de la pe­pi­ni­e­re.

„Du­pă ce am ci­tit pri­ma car­te a lui Pi­et Ou­dolf, am vrut să am o gră­di­nă. Îmi plac aran­ja­men­te­le lui na­tu­ra­le și am pus în prac­ti­că mul­te idei de-ale lui“

Când ale­ge plan­te­le, Reg­gy se ghi­de­a­ză du­pă as­pec­tul lor, căci ae­rul na­tu­ral, chiar și du­pă ofi­li­re, es­te ese­nțial pen­tru aran­ja­men­te. În plus, tu­fe­le și ar­buștii tre­bu­ie să fie atră­gă­tori pen­tru in­sec­te și pă­sări. Nu o in­te­re­se­a­ză gru­pu­ri­le mari for­ma­te din ace­e­ași spe­cie, căci pre­fe­ră va­ri­e­ta­tea și îi pla­ce să com­bi­ne ce­le mai di­fe­ri­te spe­cii și soi­uri într-un ta­blou ar­mo­ni­os. Mer­ge de­se­ori prin pe­pi­ni­e­re și pi­ețe pen­tru a ale­ge plan­te. La une­le do­ri­nțe, de exem­plu la tran­da­firi, a tre­bu­it să re­nu­nțe: cu ex­ce­pția câtor­va tran­da­firi ram­bler, va­ri­e­tăți­le pre­te­nți­oa­se nu se pot adap­ta la so­lul ni­si­pos. La înce­put a ad­mi­nis­trat îngrășă­mânt re­gu­lat, dar între timp re­par­ti­ze­a­ză în stra­turi res­tu­ri­le mă­ru­nți­te obți­nu­te de la tăi­e­re. „Mel­ci­lor le plac aces­te res­turi, dar avem și mu­lți arici în gră­di­nă, așa că echi­li­brul eco­lo­gic se res­ta­bi­lește ra­pid“, spu­ne Reg­gy.

Iar­na, gră­di­na es­te în con­ti­nua­re atră­gă­toa­re, da­to­ri­tă plan­te­lor struc­tu­ran­te și tu­fe­lor și ier­bu­ri­lor ne­tăia­te. Aces­tea se taie abia la sfârși­tul lui fe­brua­rie. În fe­lul aces­ta ce­lor doi soți le ră­mâne mult timp pen­tru a se bu­cu­ra în pa­ce de toam­na fru­moa­să și lun­gă.

„Pen­tru ca ga­zo­nul să ara­te bi­ne, îl tund săp­tă­mânal, apoi aran­jez bi­ne mar­gi­ni­le. Admi­nis­trez îngrășă­mânt cu po­ta­siu de trei ori pe an, ul­ti­ma da­tă în au­gust“

Din su­fra­ge­rie se poa­te ad­mi­ra o ma­re par­te din gră­di­nă. Ghi­ve­ce­le cu că­pșuni se află la înă­lți­me, ast­fel încât fruc­te­le dulci sunt ușor de cu­les. Gră­di­na din fața ca­sei, când­va o zo­nă cu pro­ble­me, încântă azi prin as­pec­tul va­po­ros. În ju­rul va­zei mari din cen­tru se află gar­duri vii de ci­mișir și pi­ra­mi­de de ti­să. Prin­tre ele cresc tu­fe și ier­buri de­co­ra­ti­ve mari

Cap­su­le­le de se­mi­nțe ale men­tei in­di­e­ne (Mo­nar­da di­dy­ma) se le­a­gă­nă pe tul­pini înal­te, do­ve­dind că me­ri­tă să lă­sați în pa­ce tu­fe­le iar­na și să le tăiați abia la înce­pu­tul pri­mă­ve­rii

Co­li­via cum­pă­ra­tă de la un târg de ve­chi­turi es­te pli­nă cu mușchi și câte­va plan­te de toam­nă. Aran­ja­men­tul es­te com­ple­tat cu câți­va do­vleci din stra­tul de le­gu­me

Din când în când, Reg­gy taie flori proas­pe­te din gră­di­nă, pen­tru a de­co­ra ca­sa. În coșu­leț a cu­les ochi­ul-bo­u­lui, iar­bă nea­gră și hor­ten­sii, cu ca­re va crea un bu­chet ve­sel de toam­nă

Cle­ma­ti­ta Cle­ma­tis te­xen­sis ‘Kaiu’ fa­ce flori al­be, în for­mă de clo­poței. Pro­pri­e­ta­ra gră­di­nii a des­co­pe­rit acest soi apar­te, ca pe mul­te alte co­mori flo­ra­le, într-o pe­pi­ni­e­ră din Gro­nin­gen

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.