Alun­gați că­pri­oa­re­le

Gradina Mea de Vis - - Medicul Plantelor -

În tim­pul ier­nii, gră­di­ni­le afla­te lângă pă­duri sunt vi­zi­ta­te de­se­ori de lo­cu­i­to­rii aces­to­ra. Bo­bo­cii tran­da­fi­ri­lor, le­gu­me­le și că­pșu­ni­le, lăs­ta­rii ti­neri și scoa­rța co­pa­ci­lor re­pre­zin­tă o hra­nă de­li­ci­oa­să pen­tru că­pri­oa­re­le înfo­me­ta­te. Cea mai bu­nă pro­te­cție es­te un gard sta­bil, dar când nu es­te po­si­bil, es­te ne­voie de alte idei pen­tru a ți­ne la dis­ta­nță ani­ma­le­le săl­ba­ti­ce. Fa­ceți apel doar la mă­suri eco­lo­gi­ce, pen­tru a nu dău­na ani­ma­le­lor. Cel mai bi­ne es­te să vor­biți cu pă­du­ra­rul lo­cal și să ame­na­jați mai mul­te lo­curi de hra­nă pen­tru că­pri­oa­re, ast­fel încât ani­ma­le­le să nu mai fie ne­voi­te să cau­te de mânca­re în gră­di­ni­le dum­nea­voas­tră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.