Com­post bi­ne fă­cut: ames­te­cul es­te ese­nțial!

Gradina Mea de Vis - - Legume -

În con­tai­ne­re­le mari, mo­vi­le­le ame­na­ja­te în for­mă de tra­pez pot atin­ge tem­pe­ra­turi de până la 60 °C, ast­fel încât ger­me­nii de bo­li și se­mi­nțe­le de bu­ru­i­eni sunt dis­tru­se. Ames­te­cul co­rect poa­te crea con­diții si­mi­la­re chiar și în con­tai­ne­re­le mici de com­post.

Re­gu­la de aur: se ames­te­că o trei­me de res­turi ver­zi și ume­de (res­turi de iar­bă, res­turi de la cu­les, res­turi me­na­je­re din plan­te) cu o trei­me de pă­rți lem­noa­se (cren­gi și scoa­rță mă­ci­na­tă, res­turi de lemn din gră­di­nă) și o trei­me de ma­te­rial fi­bros (paie, res­turi de tu­fe, frun­ze că­zu­te). 1 Ingre­di­en­te­le pen­tru com­post se așa­ză în stra­turi. Even­tual se ames­te­că la înce­put sau prin­tre stra­turi se pre­sa­ră sub­sta­nțe ca­re ac­ce­le­re­a­ză des­com­pu­ne­rea. 2 Schim­ba­rea tem­pe­ra

tu­rii se ur­mă­rește cu un ter­mo­me­tru pen­tru com­post. 3 Ames­te­ca­rea sau întoar­ce­rea com­pos­tu­lui, du­pă ce in­te­ri­o­rul s-a ră­cit, încăl­zește încă o da­tă com­po­ziția. Acest lu­cru se re­pe­tă până se des­com­pun toa­te pă­rți­le com­po­nen­te. Apoi mo­vi­la se la­să în pa­ce, până se for­me­a­ză hu­mu­sul mi­ro­si­tor, întu­ne­cat și mă­ru­nțit.

Con­tai­ne­re­le ter­mi­ce sunt închi­se bi­ne. Pen­tru că la com­post ajun­ge puțin aer, res­tu­ri­le ver­zi tre­bu­ie ames­te­ca­te cu gri­jă înain­te de um­ple­re. Des­com­pu­ne­rea de­cur­ge de­se­ori mai re­pe­de în ca­zul lor, dar es­te greu de con­tro­lat

1 2 3

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.