12 atrac­tu in decembrie

Pa­re o lu­nă pli­nă de ce­ață și frig, dar decembrie es­te mai pro­miță­toa­re de­cât re­pu­tația pe ca­re o are: ia­tă câte­va aran­ja­men­te ca­re îi pun în va­loa­re far­me­cul!

Gradina Mea de Vis - - Extra: Idei De Iarnă -

Ni­mic nu es­te la fel de con­stant ca schim­ba­rea“, ia­tă ce a spus acum 2.500 de ani fi­lo­so­ful grec He­ra­clit. Acest lu­cru es­te va­la­bil pen­tru cețuri, fur­tuni și ploi, ca­re anu­nță în mod in­du­bi­ta­bil iar­na. Lu­ni­le noi­em­brie și decembrie nu prea sunt îndră­gi­te de gră­di­na­rii ama­tori, es­te ba prea re­ce, ba prea întu­ne­ric, ba prea umed! Dar di­mi­neața, când soa­re­le se ve­de prin stra­tul fin de ce­ață ca un disc alb și lu­mi­nos, iar amia­za ne răs­față cu ra­ze­le pi­e­zișe ale astru­lui zi­lei, gră­di­na se do­ve­dește a fi un spațiu mis­te­ri­os și fas­ci­nant.

Cap­su­le­le de se­mi­nțe ale flo­ri­lor de va­ră, cum sunt ru­ji­le (Rud­bec­kia) și Phlo­mis, sunt foar­te atră­gă­toa­re în con­tre-jo­ur, cu si­lue­te­le lor lip­si­te de frun­ze, la fel ca ier­bu­ri­le de­co­ra­ti­ve ca­re înflo­resc târziu și ca­re au un aer va­po­ros și atră­gă­tor. Da­că nu ați tăiat pu­ter­nic, toam­na, tu­fe­le și ier­bu­ri­le ofi­li­te, atunci vă veți pu­tea bu­cu­ra în ur­mă­toa­re­le săp­tă­mâni de struc­tu­ri­le și si­lue­te­le in­te­re­san­te ale plan­te­lor, ca­re con­fe­ră gră­di­nii goa­le un aer enig­ma­tic, dar în ace­lași timp plin

de viață. În plus, frun­ze­le us­ca­te ser­vesc drept pro­te­cție pen­tru plan­te. Mai mult de­cât atât, ani­ma­le­le mici și pă­să­ri­le pro­fi­tă de cap­su­le­le de se­mi­nțe, o sur­să im­por­tan­tă de hra­nă în tim­pul ier­nii. De ase­me­nea, o mu­lți­me de in­sec­te fo­lo­si­toa­re ier­nea­ză în flo­ri­le și fruc­te­le us­ca­te ale plan­te­lor din gră­di­nă.

La fel de mi­nu­na­tă es­te pri­ve­liștea ofe­ri­tă de ul­ti­me­le flori ale tran­da­fi­ri­lor de pe su­por­turi sau de ul­ti­me­le tu­fe înflo­ri­te de ochi­ul-bo­u­lui, ca­re par să încer­ce să opre­as­că iar­na. Prin­tre spi­ce­le de­li­ca­te ale ier­bu­ri­lor, soa­re­le de iar­nă cre­e­a­ză efec­te de lu­mi­nă uni­ce. Iar cap­su­le­le de se­mi­nțe ale mul­tor tu­fe de va­ră își eta­le­a­ză far­me­cul ma­gic abia du­pă câte­va no­pți ge­roa­se, când se aco­pe­ră de pro­mo­roa­că. De­se­ori tre­bu­ie să fiți ate­nți pen­tru a prin­de aces­te mo­men­te tre­că­toa­re de ma­gie, căci fru­mu­sețea de iar­nă es­te fra­gi­lă și efe­me­ră. „Toam­na es­te pri­mă­va­ra ier­nii“, a spus pic­to­rul fran­cez Henri de To­u­lo­u­se-Lau­trec. Ia­tă că iar­na nu es­te de­loc rea în gră­di­nă, tre­bu­ie doar să des­chi­dem ochii la ce­ea ce ne ofe­ră.

2 Vi­o­let mis­te­ri­os: pe­ta­le­le de ochi­ul-bo­u­lui ‘Pur­ple Do­me’ (Aster no­vae-an­gliae), am­pla­sat în strat lângă tran­da­firi și Lia­tris, sunt pu­se în va­loa­re de chi­ci­u­ră

Prin­tre ar­buștii din gră­di­nă ca­re și-au pi­er­dut frun­ze­le se îna­lță acum, vi­zi­bi­lă, că­suța cu hra­nă pen­tru pă­sări. Aco­pe­rișul es­te aco­pe­rit de ză­pa­dă, dar pe­reții des­chiși in­vi­tă oas­peții îna­ri­pați la gus­tări zil­ni­ce, bo­ga­te în pro­tei­ne: se­mi­nțe­le de tot fe­lul și fruc­te­le des­hi­dra­ta­te sunt hra­na po­tri­vi­tă acum

În zi­le­le cu soa­re, ză­pa­da ca­re aco­pe­ră cren­gi­le de brad ca­pă­tă o stră­lu­ci­re apar­te. Atârnați în bră­duțul din gră­di­nă câte­va glo­buri roșii, ca­re înve­se­lesc și încăl­zesc at­mos­fe­ra

Ier­bu­ri­le de­co­ra­ti­ve grați­oa­se se spri­ji­nă ele­gant de gard. Vârfu­ri­le frun­ze­lor plan­tei Pa­ni­cum de­vin de un roșu-ru­gi­niu toam­na. Cap­su­le­le ru­ji­lor com­ple­te­a­ză aran­ja­men­tul

Cu­plu de­li­cat: cap­su­le­le de se­mi­nțe ma­ro-des­chis ale lu­mână­ri­lor ar­gin­tii (Ci­mi­ci­fu­ga) se po­tri­vesc per­fect cu in­flo­res­ce­nțe­le al­be și ofi­li­te de floa­rea-mi­re­sei (Gyp­sop­hi­la pa­ni­cu­la­ta)

Flori in­cre­di­bi­le: spi­ce­le moi și lu­mi­noa­se ale ier­bii Ca­la­ma­gros­tis va­ria și ce­le de tres­tie de Chi­na (Mis­can­thus) se po­tri­vesc per­fect cu ochi­ul-bo­u­lui de toam­nă cu flori vi­o­le­te și cu ane­mo­ne­le al­be (Ane­mo­ne hu­pe­hen­sis). Ia­tă o ade­vă­ra­tă săr­bă­toa­re pen­tru pri­viri!

Scoa­rța mes­te­a­că­nu­lui de Hi­ma­laia (Be­tu­la uti­lis jac­que­mon­tii) de­vi­ne de un alb pur abia du­pă șa­se ani. La ba­za co­pa­cu­lui se îna­lță spi­ce­le gal­be­ne ale ier­bii Mo­li­nia arun­di­na­cea ‘Fon­täne’

Chiar și când se ofi­lesc, flo­ri­le ru­ji­lor ‘Man­go Me­a­dow­bri­te’ (Echi­na­cea pur­pu­rea) atrag toa­te pri­vi­ri­le. Chi­ci­u­ra pu­ne în va­loa­re pe­ta­le­le îngăl­be­ni­te ale flo­ri­lor

Fru­mu­seți­le târzii, cum sunt Gau­ra lin­dhei­meri, ier­bu­ri­le de­co­ra­ti­ve și iar­ba de șoal­di­nă con­fe­ră struc­tu­ră și vi­oi­ci­u­ne gră­di­ni­lor în ace­as­tă pe­ri­oa­dă a anu­lui

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.