SFATUL EXPERTULUI

Gradina Mea de Vis - - Plante Melifere -

Cea mai ma­re mi­nu­ne a tei­u­lui es­te re­a­li­za­tă cu aju­to­rul al­bi­ne­lor, ca­re, strângând nec­ta­rul aces­tui ar­bo­re fal­nic, ne ofe­ră no­uă una din­tre ce­le mai preți­oa­se ti­puri de mi­e­re, mi­e­rea de tei. O mi­e­re cu o pu­ter­ni­că aro­mă de tei, cu re­fle­xe lu­mi­noa­se gal­ben-por­to­ca­lii. Ea cris­ta­li­ze­a­ză ușor mai ales da­că es­te ți­nu­tă la re­ce. Dar re­mar­ca­bi­le sunt pro­pri­e­tăți­le ei te­ra­peu­ti­ce si­mi­la­re ce­lor ale flo­ri­lor de tei.

În mod evi­dent, es­te im­por­tant de un­de cum­pă­răm ace­as­tă mi­e­re. Tre­bu­ie să ne asi­gu­răm de mo­dul în ca­re api­cul­to­rul a îngri­jit stu­pul și mi­e­rea es­te într-ade­văr o mi­e­re de tei, iar apoi de mo­dul în ca­re mi­e­rea a fost re­col­ta­tă și am­ba­la­tă. Un pro­du­că­tor de încre­de­re, ca­re a reușit să con­vin­gă cu ca­li­ta­tea pro­du­se­lor lui, es­te Api­da­va, bran­dul ro­mânesc din ini­ma Tran­sil­va­ni­ei. Me­ri­tă cu ade­vă­rat să o încer­cați!

Ce­ci­lia Ca­ra­gea, con­sul­tant co­mu­ni­ca­re și pro­mo­va­re api­fi­to­te­ra­pie

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.