Ce­le­bra ga­mă de der­ma­to-cos­me­ti­ce RILASTIL s-a lan­sat și în Ro­mânia!

Gradina Mea de Vis - - Reportaj -

Într-o at­mos­fe­ră ele­gan­tă, pes­te 200 de in­vi­tați de mar­că au par­ti­ci­pat la eveni­men­tul de lan­sa­re în Ro­mânia a ga­mei de pro­du­se pre­mi­um der­ma­to-cos­me­ti­ce RILASTIL. RILASTIL con­ţi­ne pro­du­se ca­re se adre­se­a­ză prin­ci­pa­le­lor pro­ble­me ale pi­e­lii: ac­nee, pe­te pig­men­ta­re, ten des­hi­dra­tat, pi­e­le ato­pi­că, ri­duri, ce­lu­li­tă, ver­ge­turi, ci­ca­trici şi xe­ro­ză. Efi­ci­en­ţa pro­du­se­lor

RILASTIL es­te ga­ran­ta­tă de prin­ci­pii ac­ti­ve ino­va­toa­re, for­mu­le spe­cia­le, am­ba­la­je re­a­li­za­te din ma­te­ria­le ca­re păs­tre­a­ză in­te­gri­ta­tea for­mu­le­lor, stu­dii cli­ni­ce şi pre­lu­cra­re de ca­li­ta­te. Insti­tu­tul Ga­nas­sini, aflat în spa­te­le aces­tei ga­me noi de cos­me­ti­ce, a fost fon­dat în 1935 și de atunci es­te o afa­ce­re de fa­mi­lie înflo­ri­toa­re, pre­zen­tă în toa­tă lu­mea, dar și un re­per în cer­ce­ta­rea ști­i­nți­fi­că in­ter­nați­o­na­lă. Ga­ma RILASTIL a luat fi­i­nță în 1972 și a fost gândi­tă pen­tru a oferi so­luții pen­tru fru­mu­sețea și să­nă­ta­tea pi­e­lii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.