Mo­ment op­tim pen­tru gar­du­ri­le vii

Gradina Mea de Vis - - Decorativ -

Gră­di­na­rii spun că toam­na es­te un mo­ment bun pen­tru plan­ta­rea ar­buști­lor. Vre­mea nu es­te cal­dă și us­ca­tă ca pri­mă­va­ra. Ar­buștii și co­pa­cii pot prin­de ră­dă­cini mai re­pe­de și vor lua un start ra­pid în se­zo­nul ur­mă­tor.

Avans ofe­rit de plan­ta­rea de toam­nă

În ca­zul plan­te­lor ca­re se vând fă­ră con­tai­ner, cum es­te fa­gul roșu (Fa­gus syl­va­ti­ca), cal­cu­lați trei sau pa­tru bu­căți pe me­tru lun­gi­me. 1 Du­pă ce ați să­pat groa­pa de plan­ta­re, re­par­ti­zați ar­buștii. În pre­a­la­bil ei tre­bu­ie să stea într-un vas ma­re cu apă, ca să nu se usu­ce. 2 Ră­dă­ci­ni­le pu­ter­ni­ce se scur­te­a­ză puțin cu foar­fe­ca. 3 Du­pă plan­ta­re, groa­pa se um­ple din am­be­le pă­rți și apoi pă­mântul se cal­că bi­ne în pi­ci­oa­re. Ar­buștii se scu­tu­ră ușor și ast­fel pă­mântul se dis­tri­bu­ie uni­form prin­tre ră­dă­cini. La fi­nal, 4 gar­dul viu se udă te­mei­nic și se scur­te­a­ză lăs­ta­rii până la ju­mă­ta­te, pen­tru ca ar­buștii să se ra­mi­fi­ce și să cre­as­că stu­foși.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.