Dru­muri și alei si­gu­re în gră­di­nă

Gradina Mea de Vis - - Decorativ -

Ci­ne nu do­rește un pa­vaj ma­siv pen­tru alei­le din gră­di­nă poa­te ale­ge da­le in­di­vi­dua­le. Inter­va­lul din­tre da­le tre­bu­ie să fie de 60 până la 65 cm. Cel mai bi­ne es­te să am­pla­sați mai întâi pi­e­tre­le de pro­bă, pen­tru a gă­si dis­ta­nța op­ti­mă din­tre ele. Alei­le din pi­e­triș de­co­ra­tiv au un as­pect foar­te ele­gant. Dar pen­tru că tăl­pi­le alu­ne­că pe pi­e­tri­ce­le­le ro­tun­de, am­pla­sați în pi­e­triș da­le ne­te­de de gre­sie. Ele tre­bu­ie să ai­bă o gro­si­me de mi­ni­mum 4 cm și să fie fi­xa­te pe o fun­dație sta­bi­lă, ca să nu alu­ne­ce. Ace­lași lu­cru es­te va­la­bil și pen­tru da­le­le am­pla­sa­te în ga­zon, ca­re se fi­xe­a­ză la ni­ve­lul so­lu­lui, pen­tru a pu­tea tre­ce pes­te ele cu mași­na de tuns iar­ba. Ori­cât ar fi de fru­moa­se alei­le șer­pu­i­te, nu exa­ge­rați cu aces­te cur­be. Altfel veți înce­pe să fa­ceți scur­tă­turi prin gră­di­nă și vor apă­rea ra­pid că­rări bă­tă­to­ri­te, ines­te­ti­ce.

Pen­tru ca alei­le drep­te să nu fie nici plic­ti­coa­se, nici prea do­mi­nan­te, am­pla­sați între da­le­le mari pi­e­tre cu­bi­ce mici. Plan­te­le de pe mar­gini ca­re se întind ușor spre alee îi con­fe­ră aces­teia un aer va­po­ros și pri­e­te­nos.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.