TE­RE­NURI ÎNCLI­NA­TE

Pla­ni­fi­ca­rea, ame­na­ja­rea și îngri­ji­rea sunt de­se­ori ope­rați­uni mai com­pli­ca­te în ca­zul gră­di­ni­lor în pan­tă. Dar re­zul­ta­tul aces­tor efor­turi es­te foar­te atrăgător!

Gradina Mea de Vis - - Contents -

Es­te ade­vă­rat, când vi­ne vor­ba de gră­di­ni­le în pan­tă pro­pri­e­ta­rii tre­bu­ie să se pre­o­cu­pe în pri­mul rând de sta­bi­li­ta­te, căci trep­te­le de toa­te fe­lu­ri­le sunt obli­ga­to­rii în ast­fel de spații. Poa­te de ace­ea mu­lți din­tre ei se mândresc cu for­ma lor fi­zi­că, pen­tru că îngri­ji­rea unei ast­fel de gră­dini îi me­nți­ne să­nă­toși și sprin­teni. În fe­lul aces­ta, de­za­van­ta­jul apa­rent al unor ast­fel de te­re­nuri, ca­re pre­su­pun un efort fi­zic mai ma­re, se tran­sfor­mă într-un avan­taj. În plus, gră­di­ni­le în pan­tă ofe­ră și alte po­si­bi­li­tăți prin ca­re să fie pre­fe­ra­bi­le altor spații: de la împă­rți­rea di­na­mi­că a zo­ne­lor și ame­na­ja­rea unor spații in­di­vi­dua­li­za­te până la pri­ve­liștea uni­că pe ca­re o ofe­ră ast­fel de te­re­nuri.

Con­diția es­te, în ma­jo­ri­ta­tea ca­zu­ri­lor, te­ra­sa­rea și ast­fel îmblânzi­rea pan­tei. În acest caz es­te ne­voie de aju­tor spe­cia­li­zat, căci doar încli­nația mi­că cu o di­fe­re­nță de ni­vel to­ta­lă de până la 80 cm poa­te fi ți­nu­tă în frâu de ama­tori, prin lu­cru ma­nual, iar ce­ea ce de­pășește aces­te di­men­si­uni tre­bu­ie lu­crat cu trac­to­rul. Și în ca­zul ame­na­jă­rii trep­te­lor și zi­du­ri­lor de su­sți­ne­re gră­di­na­rii ama­tori au ne­voie de sfa­tul unui spe­cia­list. Ale­ge­rea ma­te­ria­le­lor de­ter­mi­nă ca­rac­te­rul gră­di­nii. Ga­bi­oa­ne­le, oțe­lul cor­ten și be­to­nul se po­tri­vesc în gră­di­ni­le mo­der­ne, iar pi­e­tre­le – în ce­le na­tu­ra­le sau me­di­te­ra­ne­e­ne.

Plan­te­le ușor de îngri­jit sunt in­di­ca­te pen­tru pan­te. Plan­tați co­voa­re de tu­fe mici, ca­re su­pri­mă bu­ru­i­e­ni­le, și ar­buști ca­re fi­xe­a­ză so­lul. La soare plan­tați tran­da­firi și po­jar­niță, la um­bră – ie­de­ră și Vin­ca. Nu fo­lo­siți prea mul­te spe­cii și înlo­cu­iți-le pe ce­le ne­po­tri­vi­te cu plan­te adap­ta­te aces­tor con­diții.

Pi­e­tre­le de di­fe­ri­te for­me și mă­ri­mi sunt foar­te prac­ti­ce când vi­ne vor­ba de ame­na­ja­rea gră­di­ni­lor încli­na­te, pen­tru că ele su­sțin pan­ta și dau naște­re unor trep­te bi­ne in­te­gra­te în pei­saj

1 O pan­tă pen­tru le­gu­me, alta pen­tru flori: spați­i­le încli­na­te se pot împă­rți foar­te ușor în zo­ne cu te­me di­fe­ri­te. 2 Mai puțin înse­am­nă de­se­ori mai mult – es­te va­la­bil și pen­tru pan­te. Când plan­tați mar­gi­ni­le alei­lor și trep­te­lor, fo­lo­siți o spe­cie potrivită de mai mul­te ori, în loc să com­bi­nați mai mul­te spe­cii di­fe­ri­te. Că­tușni­ca al­bas­tră (fo­to­gra­fie) înflo­rește câte­va săp­tă­mâni în tim­pul ve­rii. 3 Pan­te­le su­di­ce cu sol slab, de pi­e­triș, sunt ide­a­le pen­tru tu­fe­le de va­ră și ce­le săl­ba­ti­ce. Coa­da șo­ri­ce­lu­lui, iar­ba de șoal­di­nă, lu­mână­re­le­le, ochi­ul-bo­u­lui, ru­ji­le și ur­zi­ci­le de­co­ra­ti­ve ofe­ră aici o ma­să bo­ga­tă al­bi­ne­lor, flu­tu­ri­lor și mus­cu­lițe­lor fo­lo­si­toa­re 3

2

1

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.