Pri­vi­re în de­ta­liu Gră­di­nă în pan­tă Trep­te de pia­tră pen­tru fi­xa­re

Ce tre­bu­ie luat în con­si­de­rație cânda­me­na­jați o gră­di­nă în pan­tă? Ia­tă câte­va sfa­turi utile pri­vind pla­ni­fi­ca­rea, asi­gu­ra­rea pan­tei, ale­ge­rea ma­te­ria­le­lor

Gradina Mea de Vis - - Extra: În Pantă -

Pen­tru a îmblânzi di­fe­re­nțe­le de ni­vel de pe su­pra­fețe­le ne­con­stru­i­te, ri­di­cați un zid de su­sți­ne­re din pia­tră. El poa­te fi con­stru­it cu pi­e­tre na­tu­ra­le, fă­ră be­ton sau mor­tar. Cu greu­ta­tea sa enor­mă, zi­dul spri­ji­nă pan­ta și es­te foar­te po­tri­vit pen­tru te­ra­sa­rea spați­u­lui.

În plus, trep­te­le de pia­tră ara­tă foar­te bi­ne și se in­te­gre­a­ză în ame­na­ja­re. Pot avea o for­mă șer­pu­i­tă, pen­tru că în fe­lul aces­ta fi­xe­a­ză bi­ne te­re­nul în pan­tă și au un as­pect atrăgător și di­na­mic. Înain­te de con­stru­i­rea trep­te­lor, re­a­li­zați o fun­dație so­li­dă, um­plu­tă cu pi­e­triș gro­si­er. Da­le­le de gre­sie sunt foar­te po­tri­vi­te, dar și alte pi­e­tre din ca­ri­e­re­le din apro­pi­e­re. Din loc în loc ame­na­jați pe mar­gini lo­curi spe­cia­le pen­tru ghi­ve­ce și tu­fe ver­zi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.