Lu­mi­na­rea trep­te­lor și a scă­ri­lor

Gradina Mea de Vis - - Extra: În Pantă -

Es­te bi­ne să vă pu­teți mișca în si­gu­ra­nță și se­a­ra prin gră­di­nă, de ace­ea spe­cia­liștii re­co­man­dă ilu­mi­na­rea trep­te­lor. Spo­tu­ri­le cu sen­zori de mișca­re sunt ce­le mai in­di­ca­te, pen­tru că eco­no­mi­sesc ener­gie și aveți me­reu ga­ra­nția că nu veți păși în întu­ne­ric. Lăm­pi­le înfip­te de-a lun

gul scă­ri­lor sunt și ele foar­te apre­cia­te, pen­tru că scu­fun­dă te­re­nul într-o lu­mi­nă de basm. Ampla­sați spo­tu­ri­le la ni­ve­lul ge­nun­chi­lor, pen­tru ca lu­mi­nă să fie plă­cu­tă și să nu vă or­be­as­că când se aprin­de. Con­sul­tați-vă cu un spe­cia­list, ca­re vă va re­co­man­da cea mai bu­nă va­rian­tă pen­tru te­re­nul dvs. De exem­plu, în ima­gi­nea de mai jos, spo­tu­ri­le sunt cu lu­mi­nă cal­dă și am­pla­sa­te la in­ter­va­le ne­re­gu­la­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.