Zi­dul po­tri­vit pen­tru ori­ce gră­di­nă

Gradina Mea de Vis - - Extra: În Pantă -

O so­luție cla­si­că și sta­bi­lă pen­tru pan­te es­te zi­dul de mor­tar. El con­stă din pi­e­tre na­tu­ra­le sau ar­ti­fi­cia­le îmbi­na­te cu mor­tar. Aici in­tră zi­du­ri­le de pia­tră, dar și ce­le re­a­li­za­te din be­ton. Zi­du­ri­le re­a­li­za­te cu mor­tar sunt mai con­vena­bi­le ca preț de­cât ce­le din pia­tră na­tu­ra­lă. Zi­du­ri­le

din be­ton sunt foar­te sta­bi­le și se re­a­li­ze­a­ză din­tr-o sin­gu­ră tur­na­re, ce­ea ce le fa­ce foar­te îndră­gi­te de gră­di­na­rii ca­re vor să ame­na­je­ze un spațiu mo­dern. Cu aju­to­rul aces­tor con­stru­cții din be­ton se pot sta­bi­li­za chiar și pan­te­le abrup­te și di­fi­ci­le. În ce pri­vește ga­bi­oa­ne­le, tre­bu­ie să cal­cu­lați și să pla­ni­fi­cați bi­ne: în fun­cție de di­men­si­uni și de greu­ta­te, ele pot avea un as­pect mult prea ma­siv și pot de­ve­ni ines­te­ti­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.