Îngrășă­mânt or­ga­nic

Es­te bun pen­tru pă­mânt și pen­tru me­diu: îngrășă­mântul or­ga­nic pro­te­je­a­ză re­sur­se­le și es­te iu­bit de gră­di­na­rii eco­lo­giști. Acest îngrășă­mânt co­nți­ne de­se­ori pă­rți com­po­nen­te de ani­ma­le. Ci­ne vrea să evi­te acest lu­cru cum­pă­ră pro­du­se ve­ga­ne

Gradina Mea de Vis - - Îngrijire -

Prin ce se ca­rac­te­ri­ze­a­ză îngrășă­mântul or­ga­nic? El re­fo­lo­sește ma­te­ria­le de­ja exis­ten­te: mai ales res­turi din agri­cul­tu­ră, în par­te de ori­gi­ne ani­ma­lă, pre­cum gu­noi­ul de grajd și făi­na de oa­se, dar și com­post. Sub­sta­nțe­le nu­tri­ti­ve sunt re­fo­lo­si­te în acest tip de hor­ti­cul­tu­ră cir­cu­la­ră, iar în agri­cul­tu­ra eco­lo­gi­că îngrășă­mântul or­ga­nic es­te de ba­ză. În plus, acest îngrășă­mânt sti­mu­le­a­ză viața or­ga­nis­me­lor din sol și nu exis­tă ris­cul su­pra­do­ză­rii, spre de­o­se­bi­re de îngrășă­mântul mi­ne­ral, ca­re eli­be­re­a­ză ra­pid în sol o mu­lți­me de să­ruri ce pot fi dău­nă­toa­re și ca­re pot ajun­ge în apa fre­a­ti­că.

Cel mai cu­nos­cut tip de îngrășă­mânt or­ga­nic es­te făi­na de oa­se. Și mul­te alte pro­du­se co­nțin pă­rți com­po­nen­te de ori­gi­ne ani­ma­lă, căci ele ga­ran­te­a­ză pro­cen­tul ma­re de azot. Azo­tul es­te im­por­tant pen­tru spe­ci­i­le ca­re con­su­mă foar­te mult, cum sunt roși­i­le, dar es­te im­por­tant și pen­tru ga­zon. Din ce în ce mai mu­lți gră­di­nari, mai ales ve­ge­ta­ri­e­nii și ve­ga­nii, vor ca în gră­di­na lor să nu exis­te pro­du­se de ori­gi­ne ani­ma­lă. Pen­tru ei exis­tă acum o ofer­tă în crește­re de îngrășă­mânt or­ga­nic ve­gan, adi­că re­a­li­zat ex­clu­siv din plan­te. Însă es­te bi­ne de ști­ut că acest tip de îngrășă­mânt are un co­nți­nut mo­de­rat de azot.

Nu tre­bu­ie să cum­pă­rați îngrășă­mântul, îl pu­teți re­a­li­za aca­să, din plan­te: cel mai bun exem­plu es­te com­pos­tul. În com­post se des­com­pun res­turi din gră­di­nă și din bu­că­tă­rie, iar sub­sta­nțe­le nu­tri­ti­ve din ele vor fi pu­se la dis­po­ziția plan­te­lor pe mă­su­ră ce com­pos­tul se ma­tu­re­a­ză. Ce­le mai mul­te plan­te de­co­ra­ti­ve și le­gu­me sunt foar­te mu­lțu­mi­te cu com­post. O altă po­si­bi­li­ta­te es­te îngrășă­mântul ver­de: da­că se­mă­nați tri­foi sau ni­pra­le în stra­tu­ri­le go­li­te de plan­te și apoi încor­po­rați aces­te plan­te ver­zi în sol, pri­mă­va­ra, în tim­pul afână­rii so­lu­lui, veți îmbo­găți pă­mântul din stra­turi nu doar cu hu­mus, ci și cu azot. Ci­ne are po­si­bi­li­ta­tea să cu­le­a­gă ur­zici poa­te pre­pa­ra din ele o ze­a­mă foar­te nu­tri­ti­vă, ca­re co­nți­ne mult azot.

Îngrășă­mântul or­ga­nic es­te des­com­pus de mi­croor­ga­nis­me și ast­fel se eli­be­re­a­ză sub­sta­nțe­le nu­tri­ti­ve. Mi­croor­ga­nis­me­le de­vin ac­ti­ve de la o tem­pe­ra­tu­ră de 10 gra­de. De ace­ea tre­bu­ie să aveți răb­da­re în lu­ni­le reci de pri­mă­va­ră: efec­tul îngrășă­mântu­lui poa­te apă­rea lent, dar va fi du­ra­bil.

Efec­tul îngrășă­mântu­lui or­ga­nic apa­re abia când es­te des­com­pus de mi­croor­ga­nis­me, ca­re eli­be­re­a­ză ast­fel sub­sta­nțe­le nu­tri­ti­ve. Cu cât ma­te­ria­lul es­te mai fin, cu atât mai ra­pid es­te pro­ce­sul. Făi­na de oa­se (stânga) acți­o­nea­ză mai re­pe­de din acest mo­tiv. Îngrășă­mântul ca­re se des­com­pu­ne mai lent acți­o­nea­ză însă pe ter­men mai lung. Încor­po­rați îngrășă­mântul su­per­fi­cial în pă­mânt, de exem­plu cu o gre­blă.

Ur­zi­ci­le co­nțin mult azot. Pu­neți 1 kg de ur­zici proas­pe­te și tăia­te mă­runt în 10 l de apă. Ames­te­cați con­ti­nuu și stre­cu­rați du­pă 12 zi­le. Di­luați în ra­port de 1:10 și re­par­ti­zați ze­a­ma la ba­za plan­te­lor

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.