Cul­tu­ră mix­tă cu mor­co­vi

Gradina Mea de Vis - - Legume + Fructe -

Mor­co­vii și ce­a­pa sunt par­te­neri îndră­giți. Mor­co­vii alungă, cu mi­ro­sul lor, mus­cu­lița de ce­a­pă, iar mi­ro­sul de ce­a­pă alungă mus­cu­lița mor­co­vi­lor, împi­e­di­când-o ast­fel să de­pu­nă ouă.

Plan­tați praz, în loc de ce­a­pă

Exis­tă un punct în ca­re ce­le do­uă spe­cii nu se po­tri­vesc: mor­co­vii au ne­voie de apă în mod re­gu­lat, la ce­a­pă iri­ga­rea frec­ven­tă spo­rește pe­ri­co

lul pu­tre­zi­rii. Cul­tu­ra mix­tă de mor­co­vi cu praz s-a do­ve­dit a fi mai fa­vo­ra­bi­lă în prac­ti­că. Pra­zul afânea­ză so­lul cu sis­te­mul pu­ter­nic de ră­dă­cini și sti­mu­le­a­ză ast­fel dez­vol­ta­rea unor mor­co­vi dre­pți și mari. Am­be­le spe­cii au ne­voie mai ales în pe­ri­oa­da de crește­re de o iri­ga­re con­stan­tă. Mi­ro­sul ce­pei și al pra­zu­lui e cam la fel. Dar ci­ne vrea să cu­le­a­gă mor­co­vi și praz nea­ta­cat de lar­ve tre­bu­ie să aco­pe­re stra­tul cu o pla­să tex­ti­lă cu ochi­uri mici ca­re pro­te­je­a­ză de dău­nă­tori.

Mă­ra­rul es­te alt par­te­ner cla­sic al mor­co­vi­lor. Pen­tru ace­as­ta, ames­te­cați se­mi­nțe­le ce­lor do­uă plan­te și se­mă­nați-le împreu­nă. Mă­ra­rul ac­ce­le­re­a­ză ger­mi­na­rea mor­co­vi­lor

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.