Com­pos­tul es­te bun pen­tru sol și plan­te

Gradina Mea de Vis - - Legume + Fructe -

Com­pos­tul fă­cut aca­să și ma­tu­rat co­nți­ne toa­te sub­sta­nțe­le nu­tri­ti­ve im­por­tan­te și, da­că stra­tu­ri­le de le­gu­me sunt fo­lo­si­te in­tens, ga­ran­te­a­ză fer­ti­li­ta­tea de du­ra­tă a so­lu­lui. În com­bi­nație cu un îngrășă­mânt ver­de re­gu­lat, pu­teți îmbu­nă­tăți ast­fel chiar și so­lul lu­tos sau ni­si­pos, ca­re va fi mai ușor de pre­lu­crat. Cel mai bun mo­ment pen­tru ad­mi­nis­tra­rea com­pos­tu­lui es­te pri­mă­va­ra, când pre­gă­tiți stra­tu­ri­le. Pen­tru sa­la­tă, gu­lii și ri­di­chi sunt de ajuns 2-3 l/mp la înce­put, iar spe­ci­i­le mai înfo­me­ta­te cum sunt var­za, țe­li­na și roși­i­le au ne­voie de 4-5 l/mp. Com­pos­tul stre­cu­rat prin si­tă se ad­mi­nis­tre­a­ză și încor­po­re­a­ză în strat cu cel puțin 7 zi­le înain­te de se­mă­na­re sau plan­ta­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.