Pa­jiști cu flori pli­ne de nec­tar și po­len pen­tru in­sec­te

Gradina Mea de Vis - - Pas Cu Pas -

La ce bun es­te ho­te­lul fru­mos pen­tru in­sec­te da­că nu exis­tă flori în apro­pi­e­rea lui? Pa­jiști­le cu flori de mari și mici di­men­si­uni spo­resc ofer­ta de hra­nă. 1+2 Jar­di­ni­e­ra se um­ple cu pă­mânt. Se­mi­nțe­le fi­ne se re­par­ti­ze­a­ză cu de­ge­te­le. Du­pă apă­sa­rea ușoa­ră cu do­sul pal­mei, se­mi­nțe­le 3 se aco­pe­ră cu un strat su­bți­re de pă­mânt și se udă. 4 Pe

per­vaz al­băs­tre­le­le, ga­ro­fițe­le și ali­o­rul par un pic ră­tă­ci­te, dar spre de­o­se­bi­re de pe­tu­ni­i­le din stânga ofe­ră al­bi­ne­lor, bon­da­ri­lor și flu­tu­ri­lor nec­tar preți­os. Sfat: fo­lo­siți ames­te­curi spe­cia­le de se­mi­nțe pen­tru jar­di­ni­e­re. 5 În gră­di­nă su­pra­fața stra­tu­lui se sa­pă și se înde­păr­te­a­ză braz­de­le de iar­bă și bu­ru­i­e­ni­le. Pen­tru o însă­mânța­re mai bu­nă, se­mi­nțe­le flo­ri­lor săl­ba­ti­ce se ames­te­că în pre­a­la­bil cu ni­sip. Du­pă ace­ea pă­mântul se ta­se­a­ză cu o lo­pa­tă și se iri­gă bi­ne stra­tul. 6 Bu­fe­tul de flori pen­tru in­sec­te, plin de găl­be­ne­le, se des­chi­de du­pă nu­mai câte­va săp­tă­mâni

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.