Oa­za noas­tră de re­la­xa­re!

Gradina Mea de Vis - - Grădina Club - Ia­nis Vi­o­rel și Flo­ri­ca, din Bis­trița Bârgău­lui, ju­dețul Bis­trița Nă­săud

Am înce­put ame­na­ja­rea gră­di­nii în ur­mă cu 15 ani, când în lo­cul aces­teia se afla un te­ren mlăști­nos și ne­pro­duc­tiv. Am înce­put prin a adu­ce pă­mânt și, încet-încet, prin a crea o per­dea de ti­sa înspre stra­dă, un gard viu din bu­xus și a plan­ta co­ni­fe­re – de exem­plu brad ar­gin­tiu, pin, la­ri­ce.

Apoi am cre­at ron­do­u­ri­le de flori. Une­le plan­te și ar­buști s-au us­cat în de­cur­sul tim­pu­lui si au fost înlo­cu­iți.

Păr­cu­lețul nos­tru are o su­pra­față apro­xi­ma­ti­vă de 5 arii pe ca­re se in­ves­tesc con­ti­nuu timp și re­sur­se fi­nan­cia­re. Es­te lo­cul în ca­re ne re­la­xăm la o cafea, as­cul­tăm su­ne­tul apei sau stăm pe le­a­găn.

Cam do­uă zi­le pe săp­tă­mână sunt de­di­ca­te îngri­ji­rii aces­teia. Mun­cim toți pa­tru mem­bri ai fa­mi­li­ei la tuns ga­zo­nul, pli­vit, îngri­ji­rea și stro­pi­rea flo­ri­lor și plan­te­lor împo­tri­va dău­nă­to­ri­lor, la adu­na­tul frun­ze­lor, la cu­răța­rea fântânii ar­te­zi­e­ne și la ce mai es­te ne­ce­sar. Pre­luăm idei și din re­vis­ta dum­nea­voas­tră.

Cea mai gra­vă pro­ble­mă cu ca­re ne-am con­frun­tat chiar în va­ra tre­cu­tă a fost un dău­nă­tor ca­re a ata­cat bu­xu­sul, o omi­dă ca­re își de­pu­nea ouă­le pe frun­ze­le aces­tu­ia și se hră­nea cu frun­za, ră­mânând doar ra­muri us­ca­te. În apro­xi­ma­tiv 3 zi­le, până am vă­zut ce se întâmplă, a fost us­cat în pro­po­rție de 60%, unii din­tre cei ca­re se aflau in­de­pen­de­nți – chiar în pro­po­rție mai ma­re. Am mers de ur­ge­nță la un cen­tru fi­to­sa­ni­tar de un­de ni s-a dat o so­luție cu ca­re am stro­pit plan­te­le pen­tru a le sal­va. Du­pă 2 stro­piri cu pom­pă din ace­ea ma­re, pe ben­zi­nă, am reușit să dis­tru­gem în to­ta­li­ta­te dău­nă­to­rii ca­re ame­ni­nțau să se ex­tin­dă și la alte plan­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.